วิเคราะห์ข้อมูลบริษัท

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิเคราะห์ข้อมูลบริษัท by Mind Map: วิเคราะห์ข้อมูลบริษัท

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ

1.1. ตัวอย่างข้อมูล

1.1.1. งบการเงิน

1.1.1.1. 1. งบดุล/งบแสดงฐานะการเงิน

1.1.1.1.1. สินทรัพย์

1.1.1.1.2. หนี้สินและส่วนของเข้าของ

1.1.1.2. 2. งบกำไรขาดทุน

1.1.1.3. 3. งบกระแสเงินสด

1.1.2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.1.3. รายงานผู้สอบบัญชี

1.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

1.2.1. อัตราส่วนทางการเงิน

1.2.1.1. 1.อัตราสภาพคล่อง

1.2.1.1.1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(อัตราส่วนเงินหมุนเวียน=สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน

1.2.1.1.2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว=สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้าคงเหลือ/หนี้สินหมุนเวียน

1.2.1.2. 2. อัตราส่วนความสามารถ(ประสิทธิภาพ)ในการดำเนินงาน

1.2.1.2.1. อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้(ใส่สูตร)

1.2.1.2.2. ระยะเวลาในการเก็บหนี้(ใส่สูตร)มี2สูตร

1.2.1.2.3. อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (ใส่สูตร)

1.2.1.2.4. ระยะเวลาในการขายสินค้า(ใส่สูตร)มี2 สูตร

1.2.1.3. 3. อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

1.2.1.3.1. อัตราส่วนขั้นต้น (ใส่สูตร)

1.2.1.3.2. อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ใส่สูตร)

1.2.1.3.3. อัตรากำไรสุทธิ(ใส่สูตร)

1.2.1.3.4. อัตรากำไรตอบแทนต่อสินทรัพย์(ใส่สูตร)

1.2.1.3.5. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ใส่สูตร)

1.2.1.4. 4. อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้

1.2.1.4.1. อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมหรืออัตราส่วนแห่งนี้(ใส่สูตร)

1.2.1.4.2. อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ใส่สูตร)

1.2.1.4.3. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย(ใส่สูตร)

1.2.1.4.4. อัตราการจ่ายปันผล(ใส่สูตร)

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ

2.1. ตัวอย่าง

2.1.1. คณะผู้บริหาร

2.1.2. ขนาดของบริษัท

2.1.3. ลักษณะผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ

2.1.4. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

2.1.5. การคิดค้นและเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

2.1.6. แหล่งของเงินทุนที่มาจากการก่อหนี้

2.1.7. อัตราการขยายตัวของยอดขายและกำไรในอดีต

2.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

2.2.1. แมทริกซ์ บี ซี จี

2.2.2. การวิเคราะห์ SWOT