ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA UČENJE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA UČENJE by Mind Map: ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA UČENJE

1. MOTIVACIJA

1.1. intrinzična

1.2. ekstrinzična

2. ORGANIZACIJA

2.1. vrijeme za učenje

2.2. prostor za učenje

2.3. sadržaj

2.4. plan učenja

2.5. radne navike

3. AFEKTIVNI

3.1. stavovi prema učenju

3.2. pojam o sebi

3.3. strah prema učenju

3.4. raspoloženje prema učenju

4. KOGNITIVNI

4.1. strategije učenja

4.2. predznanje

4.3. aktivnosti

5. STIL UČENJA

5.1. vizualni

5.2. auditivni

5.3. kinestetički

5.4. vizualni/kinestetički