ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆ ՈՒ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆ ՈՒ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ by Mind Map: ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆ ՈՒ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

1. Թեմա 1. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական բնութագիրը

2. Թեմա 2. Մարդու և քաղաքացու սոցիալական իրավունքներն ու երաշխիքները

3. Թեմա 3. Մարդու և քաղաքացու սոցիալական իրավունքների միջազգային իրավական պաշտպանությունը:

4. Թեմա 4. Հաշմանդամների իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում: Հաշմանդամների սոցիալական ապահովման մասին ՀՀ օրենքը:

5. Թեմա 5. Պետական նպաստների համակարգը: Նպաստներ տեսակներն ու դրանց հատկացման կարգը: ՀՀ օրենքը պետական նպաստների մասին:

6. Թեմա 6. Կենսաթոշակային համակարգի հասկացությունը: Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հասկացությունը և ներդրումը ՀՀ-ում:

7. Թեմա 7. Ժամանակավոր անաշխատունակություն: Մայրության նպաստ: ՀՀ օրենքը ժամանակավոր անաշխատունակության մասին:

8. Թեմա 8. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում: Խնամատար ընտանիքներ, երեխայի որդեգրում/դստերագրում:

9. Թեմա 9. ՀՀ քաղաքականությունբը զբաղվածության ոլորտում: գործազրկության վերացմանն ուղղված պետական ծրագրերն ու միջոցառումները:

10. Թեմա 10. Սոցիալական ապահովագրական համակարգ: Ապահովագրական փաթեթներ: