Gelişim psikolojisi ekoller

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gelişim psikolojisi ekoller by Mind Map: Gelişim psikolojisi ekoller

1. Yapısalcılık-Strüktüralizm Zihni parçalayarak inceler -Atomvu anlayış (wundt,Titchener) zihin nedir-yöntem içe bakış

2. İşlevselcilik-Foksiyonalizm. W.james John Dewey Zihni bilmek faydasızdır önemli olan zihin ne işe yarar. Zihin yararı insanın Çevreye uyumunu sağlar dawvincilerdir yöntem içe bakış gözlem

3. Olgunlaşma 1920. Arnold Gessel kalıtımcıdır düşünme hissetme bireysel farklılıklar olgunlaşmadan kalıtımdan kaynaklanır. İlk gelişim norm tablosunu üretmiştir.ilk video kayıtlarını kullanmıştır.bir bebek 1 yaşında ne yapar 3 yaşında ne yapar gelişimi şemalarla açıklar

4. Davranışçı -Bihevyorizm 1930. John watson .ivan pavlov,E.r gugutre. E.L.Turndike. E.skinner. Ve Hull. Ruhu göremiyoruz davranışı görüyoruz psikilojinin adı davranış bilimi olsun ölçülebilen davranışlara odaklılar.insanın çevreye etkisi yoktur insanı etkileyen çevredir. John locke nin tabula rasa-boş levha kavramını benimsediler doğuştan bişi gelmez deneyimle bilgi kazanılır organizma pasiftir yöntemleri deney gözlem. U-T uyarı olur tepki olur

5. Psikodinamik kuram Paikanalitik. 1930 Kişilik yapımızı etkiledi. Sigmund Freud. Adler jung. Harney sullivan. A.freud kızı. İnsanı yönlendiren bilinç dışıdır. 1-topografik anlayış. Bilinç bilinç öncesi bilinç dışı 2-yapısal anlayış id ego süperego. 0-6 yaşlarında bilinçdışı oluşur. Yöntem:telkin terapi hipnoz rüya yorumu serbest çağrışım

6. Gestalt 1945. Bütüncül kuram Kurt koffka max werthaimer. Kurt levin. Wolfgang köhler. Bütün parçaların toplamından daha fazladır daha anlamlıdır. Molar anlayış algı çalışmalarıyla bilinirler

7. Hümanizm fenomen kuramı. 1950. A.maslow karl roger. İnsan değerlidir biriciktir özeldir. Yöntem anlama dinleme empati insan doğuştan iyidir

8. Bilişsel cognitif kuram. 1970. Jean piaget Lev vygotsky. Jerome braurer. Bilişsel yöne eğildiler. İnsan düşünen aktif bir varlıktır U-insan-T insanlar uyarıcıları yorumlar ona göre tepki verir.

9. Ekolojik kuram Urie Bronnfenbrenler. Bir çocuğun eğitimi bütün toplumun görevidir.Çevresel sistemler bireyin gelişimi etkiler. Bu sistemler. 1-mikrosistem. Arkadaşlar oyun alanı aile okul. 2-mezosistem mikrosistemler arası bağlantılar. 3-egzosistem. Tanıdıklar sağlık hiz sosyal hizmetler komşular yasal hizmetler 4-makrosistem kültür tutum idelojiler siyasi bakış açısı 5-kronosistem içinde bulunduğumuz çağ. mesela kapitalizm çağı hız internet ortamı zaman tarihsel koşullar

10. Etolojik kuram. Konrad.lorenz İnsan gelişimi biyolojik temellere dayanır evrimden etkilenir kalıtımcı yeni doğan ördekler hareket eden şeylere bağlanır buna basımlama demiştir

11. Biyolojik kuram. İnsan gelişimini etkileyen hormonlardır.

12. Nöroniyolojik kuram. Donald olding hebb. Beynin işleyişi incelenirse insan davranışına yön verilebilir. Nörofizyolojik kuram

13. Kültürler arası yaklaşım. Sosyal yapılar kültür insan gelişimini etkiler

14. Eklektik kuram diğer yaklaşımlar insanı bir parçasıyla ele alır bunlara göre her kuramın olumlu ve olumsuz yönleri vardır Her kuramın iyi yönleri alınıp insan gelişimi için daha doğru analiz yapılabilir insanların farklılıkları görülebilir