YES BUILD - MÔ HÌNH NHÂN SỰ

WorldBuilding

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
YES BUILD - MÔ HÌNH NHÂN SỰ by Mind Map: YES BUILD - MÔ HÌNH NHÂN SỰ

1. PHÒNG LẬP TRÌNH

1.1. KỸ SƯ 2

1.1.1. ĐANG TUYỂN

1.2. KỸ SƯ 1

1.2.1. ĐANG TUYỂN

2. Phòng Marketing

2.1. TRƯỞNG PHÒNG

2.1.1. PHÒNG KỸ THUẬT

2.1.1.1. ĐỒ HỌA

2.1.1.1.1. QUỐC VƯƠNG

2.1.1.2. THIẾT KẾ WEBSITE

2.1.1.2.1. XUÂN QUYỀN

2.1.2. PHÒNG MARKETING ONLINE

2.1.2.1. NV Marketing 4

2.1.2.1.1. ĐANG TUYỂN

2.1.2.2. NV Marketing 3

2.1.2.2.1. ĐANG TUYỂN

2.1.2.3. NV Marketing 2

2.1.2.3.1. ĐANG TUYỂN

2.1.2.4. NV Marketing 1

2.1.2.4.1. KIỀU DUYÊN

3. Phòng CSKH

3.1. SALES + THỊ TRƯỜNG

3.1.1. ĐANG TUYỂN

3.2. KẾ TOÁN

3.2.1. ĐANG TUYỂN

3.3. TELESALES

3.3.1. CẨM TIÊN

3.4. THẢO (MỸ LỘC) (QUẢN LÝ SIÊU THỊ)

3.5. THU MUA

3.5.1. ĐANG TUYỂN

3.6. CSKH

3.6.1. Chăm sóc khách hàng 1

3.6.1.1. PHƯƠNG THẢO

3.6.2. Chăm sóc khách hàng 2

3.6.2.1. ĐOÀN THIỆN TÚ

3.6.3. Chăm sóc khách hàng 3

3.6.3.1. HỮU TƯỞNG

4. PHÒNG STUDIO

4.1. PHIM

4.1.1. ĐANG TUYỂN

4.2. VLOG

4.2.1. ĐANG TUYỂN

5. PHÒNG TIẾP TÂN

5.1. MỸ THẮM (1998)