KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KIỂM THỬ PHẦN MỀM by Mind Map: KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. IV. Kiểm thử so sánh

1.1. Kiểm thử hệ thời gian thực

2. III. Kiểm thử hộp đen

2.1. Khái Niệm, Đặc trưng

2.2. Mô hình kiểm thử

2.3. Mục tiêu

2.4. Thiết Lập câu hỏi

2.5. Tiêu chuẩn

2.6. Kỹ thuật phân hoạch

3. V. Chiến lược kiểm thử

3.1. Yêu cầu chiến lược

3.2. Đặc trưng