มลพิษสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มลพิษสิ่งแวดล้อม by Mind Map: มลพิษสิ่งแวดล้อม

1. ชนิดมลสารและสารปนเปื้อน

1.1. 1.กลุ่มอินทรีย์สาร

1.1.1. สารเหล่านี้ถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ปฎิปักษ์ที่หลายกลุ่ม เพื่อแปรรูปสารที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต เช่น

1.1.1.1. ขยะเปียกและแห้ง

1.2. 2.กลุ่มอนินทรีย์สาร

1.2.1. สารที่มีโลหะหนักที่เป็นส่วนผสมในการผลิตยากำจัดศัตรูพืชและแมลง คือ แคดเมียม

1.2.1.1. ก่อให้เกิดโรค

1.2.1.1.1. โรคอิไต( ปรอท ตะกั่ว)

1.2.1.1.2. โรคมินามาตะ (สารหนู)

1.3. 3.กลุ่มสารกัมมัตรังสี

1.3.1. เกิดมาจากเตาปฎิกรณ์ปรมาณู

1.3.1.1. ก่อให้เกิดอิออน

1.3.1.1.1. แกรมม่า

1.3.1.1.2. เบต้า

1.3.1.1.3. แอลฟา

1.3.1.2. ไม่ก่อให้เกิดอิออน

1.3.1.2.1. อุลตร้าไวดอเลต

1.3.1.2.2. รังสีคอสมิค

1.3.1.2.3. คลื่นวิทยุ

1.3.1.2.4. คลื่นไมโครเวฟ

1.4. 4.กลุ่มสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดโรค

1.4.1. ส่งผลกระทบ

1.4.1.1. ต่อโครงสร้างของการทำงานระบบนิเวศ ก่อให้เกิดปรากฎการณ์ยูโทรฟิเคชั่น

1.4.1.1.1. เชื้อรา

1.4.1.1.2. แบคทีเทีย

1.4.1.1.3. โปรโตซัว

1.4.1.1.4. สาหร่ายพิษ

1.5. 5.ธาตุอาหารพืช

1.5.1. ถ้ามีธาตุอาหารจำนวนมากในแหล่งที่อยู่อาศัย จะทำให้มีสิ่งชีวิตบางสิ่งเจริญเติบโตและเกิดการสะพรั่งได้ เรียกว่า ปรากฎการณ์โทรฟิเคชั่น

1.5.1.1. ผงซักฟอก

1.5.1.2. ปุ๋ยวิทยาศาสตร์

1.5.1.3. ซากพืช ซากสัตว์

1.6. 6.ความร้อน

1.6.1. เกิดจากระบบความร้อนในโรงงานอุตสหกรรม ทำให้แหล้งน้ำที่การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี

1.6.1.1. ความสามารถในการละลายก๊าซ

1.6.1.2. การเปลี่ยนแปลงสภาพทางสรีระของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ

1.7. 7.ตะกอน

1.7.1. เกิดจากาารกระทำของมนุษย์หรือเกิดตามธรรมชาติ

1.7.1.1. ก่อให้เกิด

1.7.1.1.1. ความขุ่นใสของน้ำ

1.7.1.1.2. การสังเคราะห์ของพืช

1.7.1.1.3. การอดตายของสิ่งมีชีวิต

2. ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

2.1. 1.ปัญหาด้านการสาธารณะสุข

2.1.1. การเกิดมลพิษทางน้ำ ย่อมทำให้เป็นแหล่งแพร่กระจาบของเชื้อโรคต่่างๆ

2.1.1.1. ก่อให้เกิดโรคระบาด

2.1.1.1.1. อหิวาต์

2.1.1.1.2. ไทฟอยด์

2.1.1.1.3. บิด

2.1.1.1.4. ไข้หวัดใหญ่

2.1.1.1.5. ไซนัส

2.1.1.1.6. ภูมิแพ้

2.1.1.1.7. มะเร็งในโพรงจมูก

2.1.1.2. ดื่มน้ำที่มีสารโลหะหนักเกินพิกัด

2.1.1.2.1. โรคมินามาตะ

2.1.1.3. ได้รับสารแคดเมียมเกินพิกัด

2.1.1.3.1. โรคอิไต

2.2. 2.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

2.2.1. ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการผลิตแปรรูปมลสาร วัสดุเหลือทิ้งหลังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ออุปโภคและบริโภค

2.2.1.1. ส่งผลกระทบ

2.2.1.1.1. แก่งแย่งเพิ่มมากขึ้น

2.2.1.1.2. ด้านเศรษฐกิจ

2.3. 3.ด้านทัศนียภาพ

2.3.1. ทำลายความสวยของธรรมชาติ สำหรับที่พักผ่อนหย่อนใจ

2.3.1.1. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ

2.3.1.1.1. อารมณ์ จิตใจ

2.3.1.2. เกิดโรคภัยไข้เจ็บ

2.3.1.2.1. เกิดจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ

3. แนวทางป้องกันและกำจัดมลสารด้วยนวัฒกรรมและเทคโนโลยี

3.1. การกำจัดและแปรรูปรูปมลสารที่ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีแบบยั่งยืนและครบวงจร ทำให้ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ ส่งผลห้เกิดการพัฒนามิติด้า สิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแบบยั่งยืน

3.1.1. 1. การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

3.1.1.1. โดยการแบ่งสัดส่วนการปรับปรุง แหล่งชื่อ : อาศัยอย่างน้อย 40 % โดยการปลูกป่าไม้ร่วมกับนวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนบนสารอินทรีย์ธรรมชาติ เพื่อ ทําให้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนของโครงสร้างและทํางานตามบทบาทและหน้าที่และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ มีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้หรือแหล่งที่อยู่อาศัย ในขณะเดียวกันป่าไม้หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของ สิ่งแวดล้อมช่วยในการกําจัดและแปรรูปมลสาร สารปนเปื้อนที่ปนเปื้อนในชีวิตกับสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม

3.1.2. 2.การบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือเทคโนโลยีสะอาด

3.1.2.1. ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีของกระบวนการทางกายภาพ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์แบบ ผสมผสาน เพื่อกําจัดและแปรรูปมลสารที่ปนเปื้อน ด้วยอาศัยการทํางานของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 2 แบบ

3.1.2.1.1. 2.1 จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่ใช้ออกซิเจน

3.1.2.1.2. 2.2 จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน

3.1.3. 3. ประชาสัมพันธ์

3.1.3.1. การกําจัดและแปรรูปมลสารที่ปนเปื้อน ในชีวิตกับสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแบบบูรณาการ เพื่อทําให้มนุษย์สามารถนําทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

3.1.3.1.1. 3.1 ประชาสัมพันธ์การกําจัดและแปรรูปมลสารด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

3.1.3.1.2. 3.2 มนุษย์ต้องประชาสัมพันธ์และสอดแทรกตัวควบคุมทางสังคม