บทที่ 4

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บทที่ 4 by Mind Map: บทที่ 4

1. ชนิดมลสารหรือสารปนเปื้อน

1.1. 1. กลุ่มอินทรีย์ สารจัดเป็นสารอินทรีย์ เช่น ขยะเปียกและขยะแห้ง ได้แก่ เศษ อาหารวัสดุเหลือทิ้ง เศษใบไม้ที่ร่วงหล่น ซึ่งอินทรีย์สารเหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่ หลายกลุ่ม เพื่อแปรรูปอินทรีย์สารให้กลายเป็นอนินทรีย์สารและธาตุอาหาร

1.2. 2. กลุ่มอนินทรีย์ส จัดเป็นออินทรีย์สาร เช่น โลหะหนักที่เป็นส่วนผสมใน การผลิตยากําจัดศัตรูพืชและแมลง ได้แก่ แคดเมียม (ก่อให้เกิดโรคอิไตปรอท ตะกั่ว) ก่อให้เกิดโรคมนามาตะ สารหนู (ก่อให้เกิดโรคไข้ดํา) ซึ่งสารอนินทรีย์สารเหล่านี้ ต้องถูกย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ชนิดพิเศษ

1.3. 3. กลุ่มสารกัมมันตรังสี (Radioactive) เป็นผลิตผลที่เกิดมาจากเตาปฏิกรณ์ปรมาณู เช่น รังสีก่อให้เกิด อิออน ได้แก่ แกรมม่า เบต้า แอลฟา รังสีไม่ก่อให้เกิดอิออน ได้แก่ อุลตร้าไวโอเลต (UV) รังสีคอสมิค คลื่นวิทย คลื่นไมโครเวฟ

1.4. 4. กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรค เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย โปรโตซัว และสาหร่ายพิษแพร่กระจายเป็น จํานวนมากอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและการทํางานของระบบนิเวศ

1.5. 5. ธาตุอาหารพืช ได้แก่ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ผงซักฟอก รวมทั้งซากพืชและซากสัตว์ ซึ่ง ถ้ามีธาตุอาหารจํานวนมากในแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งแวดล้อม จะทําให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดเร่งการเจริญเติบโต

1.6. 6. ความร้อน (heat) เกิดจากระบบระบายความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้แหล่งน้ํามีการ เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพและเคมี เช่น ความสามารถในการละลายก๊าซ

1.7. 7. ตะกอน ได้แก่ ตะกอนที่มาจากการกระทําของมนุษย์หรือเกิดตามธรรมชาติ มีผลต่อ ความขุ่นใสของน้ําและการสังเคราะห์ของพืช การรอดตายของสิ่งมีชีวิตได้

2. ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

2.1. 1. ปัญหาด้านการสาธารณะสุข หากทรัพยากรน้ําเกิดมลพิษน้ํา ย่อมทําให้น้ําเป็นแหล่งแพร่กระจายของ เชื้อโรคต่าง ๆ อันก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น อหิวาต์ ไทฟอยด์ บิด ไข้หวัดใหญ่ ไซนัส ภูมิแพ้ 2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการผลิตหรือแปรรูปมลสาร ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอุปโภคและบริโภค ส่งผลให้สังคมมนุษย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เกิด การแก่งแย่งเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความเครียด 3. ด้านทัศนียภาพ การเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมมักจะทําลายความสวยของธรรมชาติ ทําให้พื้นที่สําหรับ การพักผ่อนหย่อนใจลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต อารมณ์และร่างกายมีสรีระที่ผิดปกติไปจากเดิม เกิด โรคภัยไข้เจ็บ อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ได้แก่ ภาวะฝนกรด (acid rain) เช่น กรดคาร์บอนิก (CO, กรดซัลฟูริก (S0) กรดไนตริก (NO.) ภาวะเรือนกระจก ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น (Eutrophication) และมลพิษ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมข้างต้น ดังนั้น มนุษย์จึงควรหาแนวทางควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือน ระบบชีวมณฑลเสียสมดุล ธรรมชาติ มนุษย์หรือชีวิตและสิ่งแวดล้อมสามารถดํารงชีวิตและทํางานได้อย่างซับซ้อนตลอดไป

3. แนวทางป้องกันและกำจัดมลสารด้วยนวัฒกรรมและเทคโนโลยี

3.1. ่1. การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยการแบ่งสัดส่วนการปรับปรุง แหล่งชื่อ : อาศัยอย่างน้อย 40 % โดยการปลูกป่าไม้ร่วมกับนวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนบนสารอินทรีย์ธรรมชาติ เพื่อ ทําให้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนของโครงสร้างและทํางานตามบทบาทและหน้าที่และสามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้

3.2. 2.1 จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่ใช้ออกซิเจน ได้แก่ เทคโนโลยี แบบบ่อวิ่งประดิษฐ์หรือบ่อธรรมชาติ เทคโนโลยีแบบโปรยกรอง เทคโนโลยีแบบ activated sludge เป็นต้น 2.2 จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน ได้แก่ เทคโนโลยีถัง เกราะ เป็นต้น เพื่อนํามลสาร สารปนเปื้อน (pollutants) ที่ปนเปื้อนในชีวิตกับสิ่งแวดล้อมไปแปรรูปเป็นนวัต กรรมและเทคโนโลยีด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์แบบไม่ใช้ออกซิเจน เช่น ปุ๋ยชีวภาพ สารสกัดชีวภาพ ก๊าซชีวภาพ กระแสไฟฟ้า ยารักษาโรค อื่น ๆ สําหรับนําผลิตภัณฑ์สินค้ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง และแก้ปัญหามลพิษ

3.3. 3. ประชาสัมพันธ์ การกําจัดและแปรรูปมลสารที่ปนเปื้อน ในชีวิตกับสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแบบบูรณาการ

3.4. 4 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ อาจมีปัญหาขาดสมดุล ทรุดโทรมไม่ได้มาตร ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อทําให้ทรัพยากรธรรมชาติอ 1 4 -1้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีและรัดกุม ย่อมก่อให้ลดการ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์สามารถควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมแบบทวีคูณต่อทรัพยา ขึ้น ส่งผลให้ระบบนิเวศมีสมรรถนะการยอมให้มีได้ (Carrying capacity) ของศักยภาพทางชีว potential) และความยืดหยุ่นทางชีวภาพ (Biotic magnification) เป็นต้น ที่มีความเหมาะสมกับ

4. น.ส.ลัดดาวัลย์ ปรีเสม ประติมากรรม