บทที่ 1 จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 1 จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: บทที่ 1 จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความหมายของจริยธรรม

1.1. จริย=การปฏิบัติ + ธรรม= กฏ หลัก

1.1.1. จริยธรรม= หลักความถูกต้องและไม่ถูกต้องในการปฏิบัติตนของบุคคล

2. ประเภทของจริยธรรม

2.1. จริธรรมทางธุรกิจ=มาตรฐานในการปฏิบัติตนต่อลูกค้า หุ้นส่วน

2.1.1. การตัดสินใจทางจริยธรรม

2.1.1.1. รวบรวมข้อเท็จจริง

2.1.1.2. ระบุผู้เกี่ยวข้อง

2.1.1.3. พิจารณาผลการตัดสินใจ

2.1.1.4. เลือกทางตัดสินใจ

2.1.1.5. จัดทำ, ประเมิน ผลทางเลือก

2.1.1.6. ทบทวนการตัดสินใจ

2.1.1.7. ประเมินผลการตัดสอนใจ

2.2. จริยธรรมทางเทคโนโลยี=ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการทำผิดศีลธรรมมากขึ้น

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจริยธรรม

3.1. เทคโนโลยีที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ขัดหลักจริยธรรม

3.1.1. สมรรถนะการประมวลผลคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น

3.1.2. ต้นทุนแหล่งเก็บลด การจัดเก็บเพิ่ม

3.1.3. ความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1.4. ความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4. สิทธิที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1. สิทธิทางด้านสารสนเทศ

4.1.1. “ความเป็นส่วนตัว (Privacy)”

4.1.1.1. ความเป็นส่วนตัวทางกายภาพ

4.1.1.1.1. สิทธิในสถานที่ เวลา ทรัพย์สิน

4.1.1.2. ความเป็นส่วนตัวทางด้านสารสนเทศ

4.1.1.2.1. ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บัตรเครดิต

4.2. สิทธิในการเป็นเจ้าของ

4.2.1. “ทรัพย์สินทางปัญญา”

4.2.1.1. ลิขสิทธิ์ (Copyright

4.2.1.1.1. สิทธิแต่เพียงผู้เดียว คุ้มครองทันทีโดยไม่ต้องจดทะเบียน

4.2.1.2. เครื่องหมายทางการค้า (Trademark)

4.2.1.2.1. เครื่องหมาย เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือตราที่ใช้กับสินค้า หรือบริการ

4.2.1.3. สิทธิบัตร (Patent)

4.2.1.3.1. หนังสือ ่รัฐออกให้ ้คุ้มครองการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์