Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Test by Mind Map: Test

1. Úvod do psychologie

1.1. Psyché

1.2. Logos

1.3. věda studující duševní život člověka a jeho chování vůči okolí

1.4. věda zkoumající psychiku, prožívání, chování a jednání člověka

1.5. vědecké zkoumání chování a duševních procesů

1.6. Předmět psychologie

1.6.1. chování

1.6.2. prožívání

1.6.3. vědomí

1.6.4. nevědomí

1.7. Úkoly psychologie

1.7.1. deskripce

1.7.2. interpretace

1.7.3. prognóza

1.7.4. aplikace

1.8. Metody sběru dat

1.8.1. experiment

1.8.2. pozorování

1.8.3. dotazník

1.8.4. test

1.8.5. rozhovor

1.8.6. analýza dokumentu

2. Behaviorizmus

2.1. Předchůdce

2.1.1. ruská reflektologická škola

2.1.2. Ivan Petrovič Pavlov

2.1.3. nepodmíněný podnět

2.1.4. nepodmíněný reflex

2.1.5. podmíněný podnět

2.1.6. podmíněný reflex

2.2. chování člověka

2.3. americký směr 1.pol. 20.století

2.4. John Watson

2.4.1. zakladatel

2.5. kritika introspekce

2.6. experimenty se zvířaty

2.7. S-R psychologie

2.7.1. Stimul - Reakce

2.8. popření dědičnosti

2.9. Operativní podmiňování

2.10. hl. téma

2.10.1. učení

2.10.2. výchova

2.11. úkol

2.11.1. dávat organismu správné podněty

2.12. chování x ---prožívání---

2.13. pominutí Black boxu

2.14. B.F.Skinner

2.15. E.L.Torndike

3. Gestaltismus

4. Efekt přihlížejícího

5. Dějiny psychologie

5.1. do 19.století – součást filosofického myšlení

5.2. => kořeny již ve starověkém Řecku

5.3. nativismus

5.4. empirismus

5.5. 2.pol. 19.st. => konstituuje se jako samostatná věda

5.6. 20.st. – největší rozkvět, * řada směrů a disciplín

5.7. Wilhelm Wundt

5.7.1. 1.experimentální psycholog

5.7.2. 1879 - laboratoř v lipsku

5.7.3. německý psycholog, filozof, lékař

5.7.4. introspekce

5.7.4.1. metoda sebepozorování

5.7.5. vztah mezi drážděním organismu různými podměty a jejich reakcí

6. Psychoanalýza