Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Luong by Mind Map: Luong

1. KPI

1.1. 1

1.2. 2

1.3. 3

1.4. 4

1.5. 5

2. Cham cong

2.1. Nghĩ phép

2.2. Lễ

2.3. OverTime

2.3.1. từ ngày...

2.3.2. lần2

2.3.3. lannf

2.3.4. ...

2.4. Công tác

2.5. ...

3. Tam ung

3.1. Lần

3.2. Lần

4. Vay

4.1. Lần

4.2. ...

4.3. ...

5. Cấp bậc

5.1. CHức vụ

5.2. Task

5.3. ...

5.4. ...

6. Lương thâm niên

6.1. Ngày

6.2. Năm

6.3. .

6.4. ....

6.5. ...

7. Cơm

7.1. Ngày công

7.2. Ca làm việc

7.3. ca

7.4. công

7.5. ...

8. Bao Hiem

9. Thuong

9.1. Nóng

9.2. Thương theo chỉ tiêu

10. Phat

11. Phu cap

12. Bù các kiểu

12.1. Lương

12.2. Công nợ

13. Các khoản giảm trừ

14. Doanh thu

14.1. Chi nhánh

14.2. Quỹ lương

15. Develop

15.1. Quang

15.2. Hung

15.2.1. Quàn lý (2)

15.3. Cuong

15.4. Nam

15.5. Dung