Nước Đại Việt ta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nước Đại Việt ta by Mind Map: Nước Đại Việt ta

1. Nước ta là một nước có truyền thống nhân nghĩa cao đẹp

1.1. Truyền thống có từ lâu đời và tốt đẹp

1.2. Nhân nghĩa không chỉ tồn tại giữa những con người cùng quốc gia, dân tộc; mà còn giữa dân tộc này với dân tộc khác.

1.3. Coi trọng dân chúng, thương dân, lấy dân làm gốc.

1.4. Dẹp hết thế lực bạo tàn để nhân dân có cuộc sống ấm no, thái bình.

2. Khẳng định chủ quyền, độc lập dân tộc

2.1. Nền văn hiến qua nhiều đời.

2.2. Phong tục tập quán riêng.

2.3. Lịch sử, văn hóa riêng.

2.4. Chế độ riêng.

2.5. Cương vực, lãnh thổ rõ ràng

3. Sức mạnh độc lập chủ quyền, chân lý của sự tồn tại độc lập của dân tộc ta.

3.1. Nước Đại Việt là một quốc gia có bờ cõi riêng, truyền thống lâu đời, không phải là một quận huyện hay nước chư hầu của phong kiến phương Bắc.

3.1.1. Việc gọi xách mé tên vua Nam Hán là Lưu Cung

3.2. Truyền thống anh hùng chống giặc ngoại xâm.

3.2.1. Kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại.

3.2.2. Không phải thất bại giống nhau.

3.2.3. Tướng giặc kẻ bị bắt sống, tên bị giết tươi.