Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MORT นวัตวิถี by Mind Map: MORT นวัตวิถี

1. R Religion

1.1. วัด

1.1.1. ตลาดหน้าลานวัด

1.1.2. เป็นกุศโลบายให้คนได้ทำบุญ

1.2. สำนักสงฆ์

1.3. พิธีกรรม

1.3.1. ไม่งมงาย

1.3.2. ไม่เน้นเรื่องของเงินทอง

1.4. สถานที่ศักดิ์สิทธื์

1.4.1. เพิ่มสเน่์ห์ให้ชุมชน

1.4.2. กำหนดกฎระเบียบ

2. T Tourism

2.1. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของหมู่บ้าน

2.1.1. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

2.1.2. ที่พักนักท่องเที่ยว

2.1.3. ข้อมูลหมู่บ้าน

2.1.4. ชี้เป้าแหล่งท่องเที่ยว

2.1.5. ระบบขนส่ง

2.2. จับกลุ่มหมู่บ้านต่างอำเภอที่พร้อม

2.2.1. อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวของพัฒนากร

2.2.2. ประมาณ 3 หมู่บ้าน / 1 กลุ่ม

2.2.3. แลกเปลี่ยนกันดูงาน

2.2.4. มุ่งให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

2.3. เชื่อมโยงกับงานกรมการพัฒนาชุมชน

2.3.1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2.3.2. หมู่บ้านสัมมาชีพ

2.3.3. หมู่บ้านกองทุนแม่

2.3.4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

2.4. ค้นหาพัฒนาให้เกิดแหล่งเที่ยวใหม่ในหมู่บ้าน

2.4.1. ให้คนในหมู่บ้านช่วยกันค้นหาจนเกิดแหล่งใหม่

2.4.2. พัฒนาชุดเล็กๆของหมุ่บ้านให้น่าสนใจ

3. Result (ผลลัพธ์)

3.1. ประชาชนในหมู่บ้านเต็มใจที่จะทำ

3.2. ชุมชนเกิดการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

3.3. เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

3.4. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

3.5. ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความตื่นตัว

3.6. พัฒนากรจะผูกพันแน่นแฟ้นกับผู้คนมากยิ่งขึ้น

4. O Otop

4.1. สร้างศูนย์สินค้าOTOPของหมู่บ้าน

4.1.1. ให้ผู้ผลิตนำมาฝากขาย

4.1.2. คนในชุมชนบริหารจัดการเอง

4.1.3. ตั้งอยู่ในทำเลที่เด่นชัดของหมุ่บ้าน

4.2. เน้นขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีความพร้อม

4.3. พัฒนาต่อเนื่องโดยไม่จำกัดกิจกรรม

5. M Market

5.1. ตลาดใหม่

5.1.1. ไม่บังคับชื่อตลาด

5.1.2. ไม่ต้องรายงานยอดจำหน่าย

5.1.3. ค่าสถานที่ให้ชุมชนบริหารจัดการ

5.2. ชุมชนสร้างเอง

5.2.1. ผู้นำชุมชน

5.2.2. ผู้นำทางศาสนา

5.2.3. ผู้นำไม่เป็นทางการ

5.3. มีสินค้าแสดงอัตลักษณ์

5.3.1. อาหาร

5.3.2. ของใช้พื้นถิ่น

5.4. มีกิจกรรมภายในตลาด

5.4.1. การแสดงพื้นเมือง

5.4.2. การแต่งกายชุดไทยหรือชุดพื้นแมือง

5.4.3. มหรสพประจำถิ่น

5.5. มีสินค้า OTOP

5.5.1. มีสินค้าOTOPที่หลากหลายจากหลายหมู่บ้าน

5.5.2. เกิดการพัฒนาขึ้นเองโดยธรรมชาติ

5.5.3. กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนต่อเนื่อง