Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ERP by Mind Map: ERP

1. VF-CRM

1.1. Quản lý Lead

1.2. Quản lý sự kiện / lớp học

1.3. Checkin sự kiện / quản lý chất lượng

1.4. Quản lý đơn hàng, theo dõi thanh toán

1.5. Quản lý khách hàng

1.6. Quản lý đơn hàng / thanh toán

1.7. Khảo sát khách hàng / Khảo sát nội bộ

1.8. Báo cáo tổng hợp

1.9. Automation

2. HRMCloud

2.1. Quản lý hồ sơ nhân sự

2.2. Quản lý hợp đồng

2.3. Quản lý chấm công

2.4. KPI

2.5. Thông báo lương

3. Office - Base.vn

3.1. Wework - Quản lý công việc

3.1.1. Lập kế hoạch công việc

3.1.2. Quản lý tiến độ, cập nhật thông tin

3.1.3. Đánh giả KPI

3.2. Request - Quản lý đề xuất

3.2.1. Tổng hợp, phê duyệt đề xuất (theo ID)

3.3. Chat / message

4. FAST - Kế toán

5. Báo cáo tổng hợp

6. Hành chính

6.1. Quản lý tài liệu

6.2. Quản lý tài sản / khấu hao