Vì sao quảng cáo đắt?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Vì sao quảng cáo đắt? by Mind Map: Vì sao quảng cáo đắt?

1. Chưa có team chat page

1.1. Chưa có kịch bản chat page

2. Chưa có content tốt

2.1. Nội dung content

2.1.1. Chưa cuốn hút

2.1.2. Thiếu ý tưởng

2.2. Hình ảnh

2.2.1. chưa cuốn hút

2.3. Chưa có mẫu là người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng

2.4. Video

2.4.1. Mẫu

2.4.2. Chất lượng video

2.4.2.1. Còn tạp âm

2.4.2.2. Hiệu ứng chưa đẹp

2.4.3. Kịch bản video

2.4.3.1. Chưa có kịch bản hay và cuốn hút

3. Do landing page

3.1. Màu sắc

3.1.1. Màu sắc rối mắt

3.1.2. Tông màu không hợp lý

3.2. Nội dung

3.2.1. Thông tin chưa đầy đủ

3.2.2. Thông tin đưa lên page chưa thu hút được khách hàng

3.3. Hình ảnh

3.3.1. Ảnh tự chụp xấu

3.3.2. Chất lượng hình ảnh kém

4. Do chạy chung pixel

4.1. Chưa đa dạng hóa pixel

4.2. Pixel chạy chung không hiệu quả