SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ KHÁC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ KHÁC by Mind Map: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CÁC YẾU TỐ KHÁC

1. Vào Vật Liệu Làm Dây Dẫn

1.1. ĐIỆN TRỞ SUẤT của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1 m và có tiết diện là 1m.1m

2. Vào tiết diện dây dẫn

2.1. CÔNG THỨC

2.1.1. TỈ LỆ NGHỊCH : Tiết diện càng lớn thì điện trở càng giảm

2.2. TỈ LỆ NGHỊCH:Tiết diện càng lớn thì điện trở càng nhỏ

3. Vào Chiều Dài Dây Dẫn

3.1. CÔNG THỨC

3.2. TỈ LỆ THUẬN :Chiều dài tăng thì điện trở cũng tăng

4. CÔNG THỨC TÍNH R