Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Event by Mind Map: Event

1. Nhận brief

2. Hình thành concept và theme

2.1. Concept: nội dung cho event

2.2. Theme: diện mạo cho event

3. Viết kế hoạch cho event (Planning proposal)

3.1. Ý tưởng

3.2. Mục tiêu

3.3. Quá trình thực hiện

3.4. Nội dung chương trình

3.5. Kế hoạch truyền thông

3.6. Dự đoán sự cố và biện pháp

4. Tổ chức sự kiện

4.1. Trước sự kiện (Pre-event)

4.1.1. Khảo sát địa điểm, xin giấy phép, set up

4.1.2. Truyền thông cho chương trình

4.1.3. Rehearsal

4.2. Trong sự kiện (At-Event

4.3. Sau sự kiện (Post-Event)

4.3.1. Thu dọn

4.3.2. Bàn giao địa điểm

4.3.3. Cùng Event team ăn mừng

5. Đánh giả, tổng kết và báo cáo

5.1. Quyết toán chi phí

5.2. Tổng kết quá trình làm sự kiện

5.3. Đo lường hiệu quả chương trình