Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
shock by Mind Map: shock

1. A: Kiểm soát đường thở

1.1. KS airway cơ bản

1.1.1. thủ thuật khai thông airway

1.1.2. liệu pháp oxy

1.1.3. thông khí bag-mask

1.1.4. Dcu hỗ trợ thanh môn

1.2. Ks airway nâng cao

1.2.1. Nội khí quản

1.2.1.1. dh báo ngừng tuần hoàn hô hấp

1.2.1.1.1. suy giảm ý thức

1.2.1.1.2. mất dh gắng sức

1.2.1.1.3. rloan nhịp thở

1.2.1.1.4. Tím

1.2.1.2. SHH cấp nặng

1.2.1.2.1. CĐ: khí máu

1.2.1.2.2. Ls

1.2.1.2.3. cause

1.2.1.3. hôn mê gcs<8d

1.2.1.3.1. Hạ glu máu

1.2.1.3.2. ngộ độc opioid

1.2.1.4. tiên lượng diễn tiến bệnh

2. B: Hô hấp

2.1. đã NKQ

2.1.1. thở máy

2.1.2. bóp bóng qua nkq

2.2. chưa NKQ

2.2.1. Điều trị cause

2.2.2. TD chỉ định NKQ

3. C: tuần hoàn

3.1. Đn shock

3.2. CCBS

3.3. Phân loại

3.4. Chẩn đoán

3.5. ĐIều trị

3.5.1. hồi sức

3.5.1.1. Goal

3.5.1.1.1. Tưới máu và phân phối oxy(DO2) đủ cho mô

3.5.1.2. Phương pháp

3.5.1.2.1. Hồi sức dịch: khi không có quá tải tuần hoàn

3.5.1.2.2. Trợ tim+ vận mạch

3.5.2. Điều trị cause

3.5.3. Điều trị hỗ trợ

3.5.3.1. cân bằng toan kiềm

3.5.3.2. cân bằng nước và điện giải

4. ĐI