මතුගම සෙනෙවිරුවන් ලිපි

මතුගම සෙනෙවිරුවන් මහතා විසින් ලියන ලද ලිපි

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
මතුගම සෙනෙවිරුවන් ලිපි by Mind Map: මතුගම සෙනෙවිරුවන් ලිපි

1. හරිත රසායනය

1.1. නූතන රසායන විද්‍යාවේ චින්තනය

1.1.1. වර්ග

1.1.1.1. රසදිය

1.1.1.1.1. උණ කටුව සෑදීමට

1.1.1.1.2. කැඩපත් සෑදීමට

1.1.1.2. රත්තරන් රිදී තුත්තනාගම්

1.1.1.3. ගෙන්දගම්

1.1.1.4. පාෂාණම්

1.1.1.4.1. ආසනික්

1.1.2. භාවිතය

1.1.2.1. නිෂ්පාදන

1.1.2.1.1. රසදිය

1.1.2.2. මරන්න

1.1.2.2.1. සතුරන් මර්දනය

1.1.2.2.2. දඬුවම් ලෙස

1.1.3. සංයෝග කිරීම

1.1.3.1. සින්තටික් රසායන

1.1.3.1.1. කොපර් ආසනේට් ලෙඩ් ආසනේට් ආදී පළිබෝධ නාශක

1.1.3.1.2. ඕගනොමෙටලික් කම්පවුන්ඩ්

1.1.3.1.3. ඩී.ඩී.ටී.

1.1.3.1.4. කාබනික පොස්පේට

1.1.3.1.5. මැලතියන්හා පැරතියොන්

1.2. වස විස

1.2.1. වස

1.2.1.1. ශරීරය ම

1.2.1.1.1. ඉතා ඉක්මනින් ශරීර ගත වෙයි

1.2.1.1.2. සප්ත ධාතුවම ආක‍්‍රමණය කරයි

1.2.1.2. උදා

1.2.1.2.1. පළිබෝධනාශක

1.2.1.2.2. ලවණ වර්ග

1.2.1.2.3. පල්මානික්කම්

1.2.1.2.4. පාෂාණම්

1.2.2. විස

1.2.2.1. විශේෂිත ස්ථාන

1.2.2.2. උදා

1.2.2.2.1. සර්ප දෂ්ඨයේ දී

1.2.2.2.2. ඉනා බෙහෙත්

1.2.2.2.3. උද්භිද විෂයෙහි

1.2.2.3. යෙදීම්

1.2.2.3.1. ආයුර්වේදය, සිංහල වෙදකම

1.2.2.3.2. රන් රිදී වැඩවල දී