BACKGROUND ANIME

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BACKGROUND ANIME by Mind Map: BACKGROUND ANIME

1. THÁNG 1

1.1. BUỔI 1

1.1.1. TƯ DUY BACKGROUND ANIME

1.1.2. LUẬT PHỐI CẢNH TRONG VẼ TRANH

1.1.3. CHÉP TRANH 1

1.1.3.1. VẼ KHỐI CƠ BẢN LUYỆN LỰC BÚT

1.1.3.2. CHÉP TRANH ĐƠN GIẢN CẢM MÀU

1.2. BUỔI 2

1.2.1. CHECK BÀI TRANH 1

1.2.2. CHÉP TRANH 2 LUYỆN CẢM NHẬN MÀU SẮC

1.3. BUỔI 3

1.3.1. VẼ NỘI THẤT CƠ BẢN

1.3.2. CHECK BÀI TRANH 2

1.3.3. CÁCH DÙNG TEXTURE

1.4. BUỔI 4

1.4.1. CHECK BÀI SỬA LỖI CƠ BẢN

1.4.2. VẼ CHUYÊN SÂU TẢ CHẤT LIỆU DƠ

1.4.3. CÁCH DÙNG CỌ CHẤT LIỆU

2. THÁNG 2

2.1. BUỔI 1

2.1.1. CHECK BÀI TẢ CHẤT LIỆU DƠ

2.1.2. CÁCH DÙNG CỌ TẢ CHẤT LIỆU NGOÀI

2.1.3. LUYỆN VẼ NGOẠI CẢNH TẢ NỨT NẺ, ĐỔ NÁT

2.2. BUỔI 2

2.2.1. CHECK BÀI

2.2.2. VẼ ĐỔ NÁT NGOẠI CẢNH

2.2.2.1. CÁCH DÙNG CỌ CẦN THIÊT

2.3. BUỔI 3

2.3.1. CHECK BÀI

2.3.2. VẼ ĐỔ NÁT NGOẠI CẢNH KẾT HỢP

2.3.2.1. ĐÁ

2.3.2.2. NỨT NẺ, DƠ KẾT HỢP

2.4. BUỔI 4

2.4.1. CHECK BÀI NGOẠI CẢNH

2.4.2. HƯỚNG DẪN VẼ CỎ

2.4.3. VẼ NGOẠI CẢNH + CỎ CƠ BẢN ĐƠN GIẢN

3. THÁNG 3

3.1. BUỔI 1

3.1.1. CHECK BÀI

3.1.2. HƯỚNG DẪN VẼ CÂY

3.1.3. VẼ NGOẠI CẢNH KẾT HỢP

3.2. BUỔI 2

3.2.1. CHECK BÀI

3.2.2. VẼ NGOẠI CẢNH KẾT HỢP

3.3. BUỔI 3

3.3.1. HƯỚNG DẪN DÙNG BRUSH THỦ THUẬT TẢ NHANH MÂY, NÚI , CÁC THỨ CẦN THIẾT ( BRUSH CHUYÊN DỤNG RIÊNG )

3.3.2. VẼ NGOẠI CẢNH KẾT HỢP

3.4. BUỔI 4

3.4.1. CHECK BÀI

3.4.2. TỔNG KẾT KINH NGHIỆM

3.4.3. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC