3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน by Mind Map: 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. 3.1 การศึกษาค้นว้าข้อมูล

1.1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการ คำศัพท์เนื้อหาที่จะใช้สอน

1.2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกมภาษิต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.3. ศึกษาเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

1.4. ศึกษาการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

2. 3.2 การกำหนดประชากร

2.1. ประเมินผลและทดสอบกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน

2.2. ประเมินผลและทดสอบกลุ่มควบคุม จำนวน 30 คน

3. 3.3 การออกแบบและพัฒนาระบบ

3.1. ขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรม

3.2. รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบเรียนแบ่งตามหมวด 8 หมวด

3.3. ดำเนินการสร้างชุดกิจกรรม

3.4. นำชุดกิจกรรมให้กรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบ

3.5. นำชุดกิจกรรมไปทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มควบคุมจำนวน 30 คน

3.6. ได้ชุดกิจกรรมนำไปทดสอบกับกลุ่มทดลองนักเรียนปฐมวัยจำนวน 30 คน

4. 3.4 ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล

5. 3.5 วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ