DB EventTracking

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DB EventTracking by Mind Map: DB EventTracking

1. user

1.1. Thông tin login vào hệ thống

2. user_dashboard

2.1. Trường hợp trang dashboard có nhiều box hiện thị và user sắp xếp theo thứ tự

3. site

3.1. List site mà hệ thống theo dõi, tên, url site

4. user_report_subscription

4.1. Gửi report qua email đã đăng ký

5. report

5.1. Lưu lại các report theo filter

6. setting

6.1. Các setting hệ thống

6.2. Các config xuất report

7. visitor_session

7.1. Một phiên truy cập của visitor

7.2. visitor_action_raw

7.2.1. name

7.2.2. value

7.2.3. timestamp

8. visitor_log_visit

8.1. data

8.1.1. Thông tin ref, idsite, time diễn ra

8.1.2. basic info

8.1.2.1. location

8.1.2.2. os thông tin hệ điều hành

8.1.2.3. referer_type

8.1.2.4. độ phân giải màn hình

8.1.2.5. device

8.1.2.6. browser_version

8.2. Visit page flow