Môi trường xã hội

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Môi trường xã hội by Mind Map: Môi trường xã hội

1. Môi trường là điều kiện, phương tiện cần thiết của sự hình thành và phát triển nhân cách con người.

1.1. Cùng một môi trường tác động nhưng những nhân cách khác nhau có xu hướng phát triển khác nhau; thể hiện những giá trị nhân cách khác nhau.

1.2. Cùng một môi trường tác động nhưng ở những thời kỳ, giai đoạn phát triển khác nhau của một con người thì xu hướng phát triển nhân cách của người đó ở từng thời kỳ, giai đoạn cũng có thể khác nhau.

2. Sự phát triển cá nhân

2.1. Sự tham gia của nhân cách tác động đến hoàn cảnh nhằm làm cho hoàn cảnh đó phục vụ cho lợi ích của mình.

3. Phân loại

3.1. Môi trường vĩ mô

3.2. Môi trường vi mô