ข้อดีของการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ข้อดีของการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก by Mind Map: ข้อดีของการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก

1. ข้อคำนึงในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

1.1. การจัดการเรียนรู้การสอนผ่านทางเว็บไซต์ที่ควรระวัง 1. ความหลากหลายของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายการเรียนรู้การสอนผ่านทางเว็บบันทึกการปรับเนื้อหาจากเดิมไปสู่รูปแบบใหม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์ เพื่อให้ได้บทเรียนที่มีคุณภาพและทันต่อความต้องการผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่ต้องการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตผู้เรียนและผู้สอนต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพอสมควรโดยเฉพาะผู้สอนจำเป็นต้องมีทักษะอื่น ๆ เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่น่าสนใจให้กับผู้เรียน 3. ความพร้อมของผู้เรียนที่เรียน จะต้องมีความรู้สึกทั้งร่างกายด้านจิตใจและความรู้ที่จะต้องยอมรับเทคโนโลยีรูปแบบนี้รับการเรียนรู้ด้วยตนเอง นตัวใฝ่รู้มีความรับผิดชอบแสดงความคิดเห็นและศึกษาความรู้ใหม่ ๆ 4. ความพร้อมของผู้สอนผู้สอนจะต้องแสดงบทบาทจากผู้แนะนำให้เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่ต้องการให้มีการจัดทำเนื้อหาและแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพรวมทั้งหมด ความพร้อมด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 5. เนื้อหาบทเรียนจะเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด เรียนด้วยตนเองมีกิจกรรมวัตถุประสงค์ชัดเจนเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีการลำดับเนื้อหาไม่ซับซ้อนไม่ก่อให้เกิดความสับสนระบุแหล่งค้นคว้าอื่น ๆ เพิ่มเติม

2. ข้อเสีย

2.1. ไม่สามารถรับความรู้สึกเจ็บปวดจากการเรียนรู้และการสอนให้รู้ได้อย่างไรความสามารถในการเรียนรู้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต งานผู้เรียนบางคนไม่สามารถเรียนด้วยตนเองได้

3. ข้อดีข้อเสียของการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

3.1. 1 หัวเรื่อง: การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วไม่ จำกัด บุคคลเวลาและสถานที่ 2 ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียน 3 เวลาเรียนและผู้สอนไม่จำเป็นต้อง มาพบกันในห้องเรียน 4 หัวเรื่อง: การตอบสนองต่อความสามารถต้องการของคุณผู้เรียนและคุณผู้เรียน คุณผู้ สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลาและระยะ ทางในการเรียนรู้ได้อย่างดี 5 คุณผู้เรียนที่ไม่มีความสามารถมั่นใจจะกล้าตอบคำถามหรือความสามารถสำคัญแสดงคิดเห็นมากกว่าเดิมเพราะ ม่คุณต้องสำคัญแสดงต่ หน้าผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น

4. ข้อดี

4.1. การเข้าถึงการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วไม่ จำกัด เวลาและสถานที่รวมทั้งผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการการเรียนและการสอนในเวลาอันใกล้ ผู้สอนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเรียนรู้ที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ในห้องเรียนมีความกล้ามากกว่าเดิมเนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นโดยอาศัยเครื่องมือเช่น E-Mail, เว็บบอร์ด, พูดคุย, กลุ่มข่าวสารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ