Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CONDITIONALS by Mind Map: CONDITIONALS

1. 0 conditional -teraźniejszość

1.1. trwałe, powtarzające się czynności, prawa fizyki

1.1.1. If+ Present Simple, Present Simple

1.1.2. If you heat water it boils.

1.1.3. If students don't do their homework the teacher is angry.

2. 1 conditional - przyszłość

2.1. mówimy o sytuacjach / zdarzeniach przyszłych, możliwych i realnych, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że warunek zostanie spełniony.

2.1.1. If+Present Simple will + bezokolicznik

2.1.2. If it doesn't rain we will go for a walk.

2.1.3. I won't go to the cinema if I don't clean my room.

3. 2 conditional - przyszłość, marzenia

3.1. mówimy o sytuacjach prawie nierealnych, niemożliwych do spełnienia. Stosujemy tę konstrukcję mówiąc o teraźniejszości bądź przyszłości, aczkolwiek dany warunek nie ma prawie żadnej szansy na zaistnienie. Okres ten jest podobny do trybu przypuszczającego w języku polskim.

3.1.1. If+ Past Simple ( II forma czasownika/ -ed) would + bezokolicznik

3.1.2. If I were you I would go to the doctor.

3.1.3. If she won a lot of money she would buy a new BMW.

4. 3 conditional -przeszłość

4.1. mówimy o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości, których już nie możemy spełnić, ponieważ szansa na to bezpowrotnie minęła.

4.1.1. If +Past Perfect ( had + III forma czasow.) would have + III forma czasownika

4.1.2. If I hadn't driven so fast I would't have had an accident. / I drove fast and I had an accident./

4.1.3. She would have been on time if she had woken up ealier. / She woke up late. /

5. IF NOT=UNLESS