สถานการณ์ที่ 2ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สถานการณ์ที่ 2ความดันโลหิตสูง (Hypertension) by Mind Map: สถานการณ์ที่ 2ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

1. A: พร่องความรู้เกี่ยวกับโรคและวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

1.1. ข้อมูลสนับสนุน

1.1.1. S:

1.1.1.1. กินอาหารตามใจชอบ

1.1.1.2. :ซักถามเรื่องโรคและวิธีปฏิบัติตน

1.1.1.3. บอกว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและต้องการรู้วิธีปฏิบัติตน

1.1.2. O:

1.1.2.1. 6 เดือนก่อนระดับความดันโลหิตสูง 170/90 mmHg นัดF/U วัดความดันโลหิตซ้ำได้ 140/90 mmHg 2 เดือนก่อนวัดความดันโลหิตได้ 150/90mmHg 1 เดือนก่อนมาวัดความดันโลหิตได้ 140/90mmHg

1.1.2.2. คะแนนความเครียด 40 คะแนน

1.1.2.3. BMI 31.25 kg./m2

1.1.3. P:

1.1.3.1. 1. ประเมินความรู้ของผู้ป่วยโดยการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคและวิธีการดูแลตนเอง

1.1.3.2. 2. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกี่ยวกับการควบคุมความดันโลหิตโดยการปฏิบัติตนดังนี้ -แนะนำให้ผู้ป่วยออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยและเหมาะสมกับโรค -แนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการควบคุมอาหารและควบคุมน้ำหนักตัวเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต -แนะนำให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลลดปริมาณเกลือและการใช้ผงปรุงรส

2. A:มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าเนื่องจากเครียด

2.1. ข้อมูลสนับสนุน

2.1.1. S:

2.1.1.1. ทำงานคนเดียว

2.1.1.2. สถานภาพสมรสหม้าย ภรรยาเสียชีวิต มีบุตร 2 คน

2.1.2. O:

2.1.2.1. คะแนนความเครียด 40 คะแนน

2.1.3. P:

2.1.3.1. 1. ให้ความรู้และแนะนำวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเรื่องอาหาร ยา การออกกำลังกายและการรักษาความสะอาดของร่างกาย

2.1.3.2. 2. หลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดความเครียด ร่าเริงแจ่มใส สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและครอบครัว

2.1.3.3. 3. ส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีความเข้าใจ ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และหลีกเลี่ยงการพูดคุยในสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล

2.1.3.4. 4. ประเมินความเครียดและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึก

3. A:เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง

3.1. ข้อมูลสนับสนุน

3.1.1. S:

3.1.1.1. กินอาหารตามใจชอบ

3.1.1.2. ซักถามเรื่องโรคและวิธีปฏิบัติตน

3.1.1.3. บอกว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงและต้องการรู้วิธีปฏิบัติตน

3.1.1.4. น้องชายเป็นโรคความดันโลหิตสูง

3.1.2. O:

3.1.2.1. 6เดือนก่อนระดับความดันโลหิตสูง 170/90 mmHg นัดF/U วัดความดันโลหิตซ้ำได้ 140/90 mmHg 2 เดือนก่อนวัดความดันโลหิตได้ 150/90mmHg 1 เดือนก่อนมาวัดความดันโลหิตได้ 140/90mmHg

3.1.2.2. คะแนนความเครียด 40 คะแนน

3.1.2.3. น้ำหนัก 80 กิโลกรัม

3.1.2.4. BMI 31.25 kg./m2

3.1.3. P:

3.1.3.1. 1. แนะนำให้มาตรวจร่างกายสม่ำเสมอ

3.1.3.2. 2. ประเมินความรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง

3.1.3.3. 3. แนะนำให้ลดอาหารเค็มจัดและอาหารที่มีโซเดียมสูง

3.1.3.4. 4. แนะนำให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ

3.1.3.5. 5. แนะนำให้ลดน้ำหนักโดยหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง หวาน มัน และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

4. อุปกรณ์เยี่ยมบ้าน

4.1. กระเป๋าเยี่ยมบ้าน

4.2. เจลล้างมือ

4.3. สายวัด

4.4. Stethoscope

4.5. ขวดใส่แอลกอฮอล์ 70%

4.6. สำลี

4.7. แผ่นพับเรื่องโรคความดันโลหิตและใบประเมินความเครียด

4.8. ถุงพลาสติก ,หนังยาง ,กระดาษห่อซองสีน้ำตาล

4.9. ถุงใส่ของสกปรก

4.10. ผ้ากันเปื้อน

4.11. กระดาษหนังสือพิมพ์

4.12. เครื่องวัดความดันโลหิต