Սոցիալական աշխատանք

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Սոցիալական աշխատանք by Mind Map: Սոցիալական  աշխատանք

1. Սցիալական աշխատանքի էությունը

2. սո

3. սոցիալական աշխատանքի սկզբունքները

3.1. Սկզբունք լատ.` Սկզբունք (լատ Principium- ի սկիզբը, հիմքը,. - փաստերի կամ գիտելիքների որոշակի ծագումը, արմատը) հավաքածուի հիմքը, ղեկավարման գործողությունների համար բացատրության նախնական կետը: (Փիլիսոփայության համաշխարհային հանրագիտարան)

3.1.1. Ընդհանուր փիլիսոփայական սկզբունքներ` Դետերմինիզմի, արտացոլման, զարգացման սկզբունքները

3.1.2. Բովանդակային` այցելուի հետ դեմոկրատական հարաբերություններ, դետերմինիզմ, սոցիալական արդարություն, ալտրուիզմ

3.1.2.1. Դետերմինիզմ (լատ. Determino-սահմանում եմ) - արձանագրում է օբյեկտիվ իրականության երևույթների փոխկապակցվածության և փոխհարաբերությունների տարբեր ձեևր ' պատճառահետեւանքային, վիճակագրական, տարածական և ժամանակավոր, ֆունկցիոնալ և նպատակային կախվածություններ:

3.1.2.2. Ալտրուիզմը բարոյական սկզբունք է, որը ներառում է անշահախնդիր ծառայություն այլ մարդկանց, իրենց բարիքի համար անձնական շահերով զոհաբերելու պատրաստակամությունը. հակառակ եսասիրությանը: Ալտրուիզմ - բարեկեցության շահագրգռվածություն ավելի շուտ ուրիշների, քան սեփական.

3.1.2.3. Հանիստական սկզբունք` Այն ենթադրում է մարդուն բարձրագույն արժեք ճանաչելը, նրա իրավունքների պաշտպանությունը, մարդու սոցիալ-տնտեսական բարեկեցության համար պայմանների ստեղծումը;

3.1.2.4. Նպատակահարմարության Հանրային սկզբունքն է, այդ սկզբունքի հիմնվելով վրա, պետք է Պետությունը աջակցություն ցուցաբերի այն քաղաքացիներին, օբյեկտիվ որոնք պատճառներով չեն կարող իրենց ապահովել;

3.1.2.5. Լինելու սկզբունքը Համալիր տնտեսական, սոցիալական, իրավական եւ այլ բնույթի միջոցառումների ամբողջ համալիրի սերտ միասնության ապահովումն է պետության կողմից երաշխավորված սոցիալական պաշտպանության մակարդակ ապահովելու համար: զ

3.1.2.5.1. համալիրությունը ապահովվում է:

3.1.3. Հոգեբանամանկավարժական`էմպատիա, հանդուրժողականություն

3.1.4. Մեթոդական`այցելուի նկատմամբ տարբերակված մոտեցում, շարունակականություն, կոմպետենտություն

3.1.5. Կազմակերպչական միջնորդություն, համալիրություն, հասանելիություն`

4. սո