สิ่งที่อยากทราบจากชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สิ่งที่อยากทราบจากชุมชน by Mind Map: สิ่งที่อยากทราบจากชุมชน

1. บ้านแม่กลางหลวง

1.1. จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวชุมชนมีการจัดการหรือแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร

1.1.1. ปัญหาเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินไป

1.1.2. ปัญหาเรื่องขยะ

1.1.3. ปัญหาเรื่องการขาดระบบการจัดการบ้านพักที่มีประสิทธิภาพ

1.1.4. ปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวขาดความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยว

1.2. มีปัญหาใดบ้างที่ชุมชนยังไม่สามารถแก้ไขได้

1.3. ชุมชนได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว

1.4. มีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรให้ได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา

1.5. มีแนวทางในการรักษาความเป็นตัวตนของชุมชนให้คงอยู่อย่างไร

1.6. ชุมชนมีเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตอย่างไร

2. บ้านป่าบงเปียง

2.1. ชุมชนมีการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน

2.2. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด

2.3. การท่องเที่ยวช่วยพัฒนาชุมชนหรือไม่อย่างไร

2.4. ปัญหาใดบ้างที่ชุมชนยังไม่สามารถรับมือหรือแก้ไขได้

2.5. ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนอย่างไร

2.6. ชุมชนได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวอย่างไร

2.6.1. ด้านบวกอย่างไร

2.6.2. ด้านลบอย่างไร

3. บ้านผาหมอน

3.1. จุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชนบ้านผาหมอนคืออะไร

3.2. วัตถุประสงค์หลักของการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไร

3.3. คนในชุมชนยังคงมีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดการท่องเที่ยวอยู่หรือไม่

3.4. ปัญหาที่ยังไม่สามารถรับมือหรือแก้ไขได้คืออะไร

3.5. การที่ชุมชนมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมากมายส่งผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวหรือไม่

3.6. นักท่องเที่ยวจะได้รับอะไรจากการเดินทางมาท่องเที่ยวที่บ้านผาหมอน

3.7. ชุมชนได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง

3.7.1. ด้านบวกอย่างไร

3.7.2. ด้านลบอย่างไร

3.8. การท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนอย่างไร

3.9. ชุมชนบ้านผาหมอนจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอย่างไร

3.9.1. กระแสของการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดตามยุคสมัย

3.9.2. ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่อาจลดลงหรือเพิ่มมากขึ้น

3.9.3. ความเจริญก้าวหน้าและความทันสมัยของเทคโนโลยี

3.10. ชุมชนอยากจะพัฒนาจุดไหนหรือด้านใดต่อไปในอนาคต

3.11. มีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไรให้ยั่งยืนโดยไม่ละทิ้งความเป็นตัวตนหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน