Strategy approach

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Strategy approach by Mind Map: Strategy approach

1. SWOT

1.1. S

1.1.1. Đã có kn tạo hàng tốt, độc đáo, story hay, giá cạnh tranh

1.1.2. Chiến lược tiếp cận khác biệt ứng dụng blockchain

1.2. W

1.2.1. Chưa có kn bán hàng thành công

1.3. O

1.3.1. Đi tiên phong trong bán hàng chuyên nghiệp trong ngành Y Tế

1.4. T

1.4.1. Mất cơ hội trong thị trường bán lẻ online

2. Chiến lược tiếp cận

2.1. General idea: Tối ưu từng yếu tố trong hệ thống marketing, sales, sản phẩm, logistic. Ưu tiên các yếu tố phát huy được thế mạnh cốt lõi

2.2. Chiến lược BW

2.2.1. Thuê ngoài marketing có kiểm soát

2.2.2. Thuê ngoài Call center + Inhouse CS

2.2.3. Inhouse Logistic > Thuê ngoài

2.2.4. In house pt sản phẩm

2.2.5. In house merchandising, xây dựng gói sản phẩm, tìm kiếm lead, xây dựng brand

2.2.6. Từng bước tối ưu các hạng mục