Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Login by Mind Map: Login

1. Đăng nhập sai ! đăng nhập lại

2. Trang chủ : + Học tập + Dịch vụ + Hoạt động

2.1. Học tập

2.1.1. Cơ sở vật chất

2.1.1.1. Phòng học

2.1.1.1.1. ánh sáng

2.1.1.1.2. bàn học

2.1.1.1.3. bảng

2.1.1.1.4. máy chiếu

2.1.1.1.5. âm thanh

2.1.1.2. Phòng TN

2.1.1.2.1. Thiết bị

2.1.1.2.2. Chất lượng

2.1.1.3. Khu sinh hoạt chung

2.1.1.3.1. Vệ sinh

2.1.1.3.2. Bàn học

2.1.1.3.3. Trật tự

2.1.1.4. Nhà vệ sinh

2.1.1.4.1. Sạch sẽ

2.1.1.4.2. Tiện nghi

2.1.1.4.3. Ảnh hưởng tới lớp học

2.1.1.5. Bãi xe

2.1.1.5.1. Thái độ phục vụ

2.1.1.5.2. Cơ sở có đủ đáp ứng

2.1.1.5.3. Hư hại xe

2.1.2. Đăng kí môn học

2.1.2.1. Trang web

2.1.2.1.1. Ổn định

2.1.2.1.2. Dễ nhìn

2.1.2.2. Thời gian

2.1.2.2.1. Phù hợp TKB

2.1.2.2.2. Linh hoạt

2.1.2.3. Phản hồi khi có sai sót

2.1.3. Tài liệu

2.1.3.1. Tài liệu chuyên ngành

2.1.3.2. Chất lượng giáo trình

2.2. Dịch vụ

2.2.1. Đánh giá PDT

2.2.1.1. In thẻ

2.2.1.2. Bảng điểm

2.2.1.3. Giấy xác nhận sinh viên

2.2.1.4. Thái độ phục vụ

2.2.2. Đánh giá thư viện

2.2.2.1. Tiện nghi

2.2.2.2. Trật tự

2.2.2.3. Thái độ phục vụ

2.2.2.4. Quy trình mượn và trả sách

2.2.3. Dịch vụ khác

2.2.3.1. Canteen

2.2.3.1.1. Đáp ứng

2.2.3.1.2. Vệ sinh

2.2.3.1.3. Chất lượng

2.2.3.2. Nước uống

2.3. Hoạt động

2.3.1. Hoạt động ngoại khóa

2.3.1.1. Trường

2.3.1.2. Khoa

2.3.1.3. Lớp

2.3.2. Phong trào và CLB

2.3.2.1. Thể thao

2.3.2.2. Âm nhạc

2.3.2.3. Học tập

2.3.2.4. Tình nguyện