การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้การเรียนรู้แบ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม Google for education (google classroom) by Mind Map: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม Google for education (google classroom)

1. ที่มาและความสำคัญ

1.1. รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เป็นวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติ การเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม Google for education จึงส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการได้ลงมือปฏิบัติจริง

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

2.2. เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม Google for education (google classroom)

3. ประชากร

3.1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

4. ระยะเวลา

4.1. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

5. นวัตกรรม/วิธีการที่ใช้

5.1. การเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม Google for education (google classroom)

6. ขั้นตอนการดำเนินการ

6.1. นักเรียนเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติของครู

6.2. นักเรียนเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม Google for education

6.3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

6.4. วิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบ

7. ผลของการดำเนินการ

7.1. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

7.2. ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

8. ข้อเสนอแนะ

8.1. การเรียนรู้โดยผ่านเครือข่ายสังคมอินเทอร์เน็ตอาจเป็นการลด บทบาทหน้าชั้นเรียนของครู ฉะนั้นครูควรปรับวิธีการสอนให้เหมาะสม