KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH DỰ ÁN by Mind Map: KẾ HOẠCH DỰ ÁN

1. Chúng ta học được thêm những gì?

1.1. Những lợi ích này có phù hợp với những nỗ lực, nhu cầu của dự án?

1.2. Những ai là đối tượng thích hợp để hưởng những lợi ích mà dự án đem lại?

2. LỊCH TRÌNH

2.1. Ngày dự án bắt đầu Ngày dự án kết thúc

2.1.1. Những vấn đề ưu tiên hàng đầu

2.1.2. Ưu tiên trung bình

2.1.3. Ưu tiên thấp

2.2. Giai đoạn 1

2.2.1. Diễn ra ở đâu?

2.2.1.1. Địa điểm nào thích hợp

2.2.1.1.1. Muốn chủ động đem thông tin tới công chúng mục tiêu hay chờ đợi họ tìm kiếm?

2.3. Giao đoạn 2

2.3.1. Khi nào tung ra chiến lực là thích hợp?

2.3.1.1. Khi nào có khuyến mãi

2.3.1.1.1. Thời gian mua hàng như thế nào

2.4. Giai đoại 3

2.5. Giai đoạn 4

3. NGUỒN LỰC

3.1. Quản lý dự án

3.2. Thành viên trong nhóm

3.2.1. Làm gì?

3.2.1.1. Ai làm?

3.2.1.1.1. Làm thế nào?

3.3. Ngân sách

3.3.1. Chi phí bao nhiêu

3.3.1.1. Những gì sẽ chi tiêu

3.3.1.1.1. Chi tiêu như thế nào

3.4. Tài sản

3.4.1. Cần phương tiện gì?

3.4.1.1. Cách mua hàng như thế nào

3.4.1.1.1. Tác dụng ra làm sao?

4. TỔNG QUAN

4.1. Sản phẩm bàn giao

4.1.1. Thuộc lĩnh vực nào?

4.2. Xác định vấn đề cần giải quyết

4.2.1. Mục tiêu hướng đến ai?

4.2.1.1. Ai là đối tượng khách hàng chính

4.2.1.1.1. Tác động phụ đến xu hướng mua hàng là ai?

4.3. Lựa chọn giải pháp phù hợp

4.3.1. Cách tốt nhất để làm việc này là gì

4.3.1.1. Tại sao họ phải sử dụng của mình mà không phải người khác

4.3.1.1.1. Có hot trend nào có thể giúp ích cho sự kiện này hay không?

5. GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT

5.1. Từng cấp bậc sẽ làm gì

5.2. Những gì cần hoàn thành?

5.3. Những gì đã hoàn thành?

5.4. Đã được hoàn thành khi nào?

5.5. Sẽ được hoàn thành khi nào?

5.6. Đi đúng mục tiêu không?

5.6.1. Tiến độ?..

5.6.1.1. Tại sao không đúng?

5.6.1.2. Tại sao có thể hoàn thành tốt trước thời hạn

5.6.1.3. Cần làm gì để đưa hoạt động trở lại đúng hướng

5.7. Nếu không, phải làm gì?

5.7.1. Bổ sung?

5.7.1.1. Điều chỉnh

5.8. Kế hoạch có nên thay đổi không?

5.8.1. Nhận thông tin về sự thay đổi

5.8.1.1. Đánh giá sự thay đổi

5.8.1.1.1. Thiết lập xem có bao nhiêu công việc sẽ được làm khi có thay đổi

6. RÀNG BUỘC

6.1. Ngân sách

6.1.1. Từ đâu

6.1.1.1. Vay vốn hay vốn tự có

6.1.1.1.1. khi hoàn thành có kế hoạch trả như thế nào?

6.2. Hạn chót

6.3. Yêu cầu

6.3.1. Chất lượng phải đạt đến mức nào

6.3.1.1. Tiêu chí tại mỗi cột mốc

7. HOÀN THÀNH

7.1. Đã làm tốt việc gì?

7.1.1. Đã mang lại lợi ích gì

7.2. Việc gì cần cải thiện

7.2.1. Đã đúng thời điểm chưa

8. HẬU CẦN

8.1. Thức ăn

8.2. Nơi nghỉ ngơi

9. TRÌNH DUYỆT VÀ KÝ KẾT tại cuộc họp để đọc kỹ và không bỏ qua những điểm quan trọng

9.1. Cá nhân cam kết đóng góp

9.2. Nhất trí thực hiện, chấp nhận tính hợp lý

10. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CẤU HÌNH

10.1. Sử dụng công nghệ để quản lý dự án

11. RỦI RO

11.1. Thành viên trong nhóm nghỉ đột xuất,

11.1.1. Khả năng xảy ra

11.1.1.1. Tác động

11.2. Trang thiết bị hỏng hóc

11.3. Các thành viên trong nhóm mất đoàn kết….

11.4. Tiến độ

11.5. Tình trạng hợp đồng

11.6. Ảnh hưởng thời tiết

11.7. Quyền lực của các bộ dự án không đầy đủ

11.8. Sẽ gây tác hại cho dự án đến mức nào

12. HỢP ĐỒNG

12.1. Cung cấp chính về máy móc thiết bị, nguyên liệu

12.2. Thầu phụ

12.3. Phân phối sản phẩm

12.4. Tư vấn