Hệ thống quản lý công việc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hệ thống quản lý công việc by Mind Map: Hệ thống quản lý công việc

1. 1. Khởi tạo công việc cần Theo dõi (Hồ sơ trình NQ/ Chương trình/Dự án

1.1. Nếu là hồ sơ trình NQ

1.1.1. (1). Khởi tao hồ sơ, sắp xếp đưa vào lịch họp xin chủ trương và chuyển phê duyệt

1.1.2. (2). Phê duyệt hồ sơ công việc, sắp xếp lịch họp xin chủ trương

1.2. Nếu là chương trình/Dự án

1.2.1. (1). Khai báo thông tin chương trình/ Dự án

1.2.2. (2). Phê duyệt thông tin chương trình/ Dự án

2. 2. Cập nhật trạng thái công việc

2.1. Nếu là hồ sơ NQ/KL

2.1.1. 1. Cập nhật Số NQ/KL

2.1.2. 2. Cập nhật đầu mục công việc trong NQ/KL và kế hoạch thực hiện (thời gian bắt đầu/ thời gian kết thúc...)

2.2. Nếu là chương trình/ Dự án

2.2.1. 1. Cập nhật giai đoạn của dự án và kế hoạch thực hiện theo NQ

3. 3. Báo cáo tiến độ thực hiện NQ/ Chương trình/ Dự án

3.1. 1. Dựa vào kế hoạch đã được khai báo, hệ thống tự động đánh giá kết quả từng đầu mục công việc, đánh giá mức độ dự án: Hoàn thành/ Chậm tiến độ rủi ro thấp/ Chậm tiến độ rủi ro cao

3.2. 2. Hệ thống tự động gửi Email nhắc việc cập nhật tiến độ trước thời điểm báo cáo

3.3. 3. Hệ thống cho phép chiết xuất các báo cáo định kỳ/ bất thường phục vụ HĐQT/ Ban LĐ Theo các format báo cáo hoặc dưới dạng dashboard.