การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง…………..ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมเป็นฐาน โดยใช้โป...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง…………..ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมเป็นฐาน โดยใช้โปรแกรม………….. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี by Mind Map: การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง…………..ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมเป็นฐาน   โดยใช้โปรแกรม………….. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

1. บทที่ 1

1.1. จุดมุ่งหมาย

1.1.1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน

1.1.2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมเป็นฐาน

1.2. ขอบเขต

1.2.1. ประชากร+กลุ่มตัวอย่าง

1.2.2. เวลา

1.2.3. เนื้อหา

1.2.4. ตัวแปร

1.2.4.1. อิสระ-การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมเป็นฐาน

1.2.4.2. ตาม-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

1.3. นิยามศัพท์

1.4. สมมติฐาน

1.4.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

1.4.2. ความพึงพอใจหลังจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป

1.5. กรอบแนวคิด

2. บทที่ 2

2.1. หลักสูตรแกนกลาง 2560

2.2. การเรียนรู้รูปแบบเกมเป็นฐาน

2.3. เนื้อหาเรื่อง...........

2.4. โปรแกรม..........

2.5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3. บทที่ 3

3.1. ประชากร+กลุ่มตัวอย่าง

3.2. เครื่องมือ

3.2.1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมเป็นฐาน

3.2.2. แบบทดสอบ

3.2.3. แบบสอบถามความพึงพอใจ

3.3. การเก็บรวบรวม

3.3.1. ทดสอบก่อนเรียน

3.3.2. ระหว่างเรียนสอนตามแผน

3.3.3. ทดสอบหลังเรียน

3.3.4. แบบสอบถามความพึงพอใจ

3.4. วิเคราะห์ข้อมูล

3.4.1. t-test

3.4.2. x bar , S.D.

3.5. สถิติ

3.5.1. x bar , S.D.

3.5.2. IOC

3.5.3. ค่าความยากง่าย

3.5.4. ค่าอำนาจจำแนก

3.5.5. ค่าความเชื่อมั่น

3.5.6. t-test

4. บทที่ 4

4.1. วิเคราะห์ผล

4.1.1. t-test

4.1.2. x bar , S.D.

5. บทที่ 5

5.1. อภิปราย

5.2. ข้อเสนอแนะ