CÔNG TY ĐA QG & QUẢN TRỊ TCQT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÔNG TY ĐA QG & QUẢN TRỊ TCQT by Mind Map: CÔNG TY ĐA QG & QUẢN TRỊ TCQT

1. ĐỊNH NGHĨA MNG

1.1. Ở ÍT NHẤT 2 QG

1.1.1. HOẠT ĐỘNG SXKD

1.1.2. CUNG CẤP DỊCH VỤ

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN CỦA MNG

2.1. TÌM KIẾM NGUỒN NGUYÊN LIỆU THÔ

2.1.1. DO CÁC TỔ CHỨC KDQT ĐẦU TIÊN THỰC HIỆN( NHỮNG NĂM ĐẦU TK20)

2.1.2. MỤC TIÊU: TÌM KIẾM NGUỒN LIỆU THÔ TẠI NƯỚC NGOÀI

2.2. MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

2.2.1. MNG HIỆN ĐẠI, THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI ĐỂ SX VÀ BÁN HÀNG

2.2.2. MNG CÓ DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TỪ THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

2.2.3. FDI

2.3. TỐI THIỂU HÓA CHI PHÍ

2.3.1. LÀ NHỮNG MNG MỚI THAM GIA KDQT, TÌM KIẾM ĐẦU TƯ TẠI CÁC QG CÓ CHI PHÍ THẤP, NHẰM DUY TRÌ CẠNH TRANH VỚI CÁC ĐỐI THỦ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

3. CẤU TRÚC CỦA MNG

3.1. THEO CHIỀU DỌC

3.2. THEO CHIỀU NGANG

3.3. THEO NHIỀU CHIỀU

4. MÔ HÌNH QUẢN LÝ

4.1. ĐẶC TRƯNG

4.1.1. NHỮNG CÔNG TY CON CỦA MNG CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TẠI CHÍNH QUỐC VÀ NƯỚC NGOÀI

4.1.2. CHUNG NGUỒN TÀI TRỢ

4.1.3. CHUNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

4.2. MỤC TIÊU

4.2.1. TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ CỦA CỔ ĐÔNG

4.2.2. TỐI ĐA HÓA GIÁ TRỊ CỦA TOÀN MNG THAY VÌ CÁC CÔNG TY CON

4.3. PHÂN LOẠI

4.3.1. MÔ HÌNH QUẢN LÝ TẬP TRUNG

4.3.2. MÔ HÌNH QUẢN LÝ PHI TẬP TRUNG

5. PHÂN TÍCH SWOT CỦA MNG

5.1. STRONG

5.1.1. CHI PHÍ THẤP

5.1.2. CƠ SỞ VẬT CHẤT HẠ TẦNG TỐT

5.1.3. LỢI THẾ QUY MÔ

5.2. WEAK

5.2.1. KHOẢNG CÁCH ĐỊA LÝ XA

5.2.2. THIẾU PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

5.2.3. KHÓ LINH HOẠT

5.3. OPPORTUNITY

5.3.1. CHÍNH SÁCH THU HÚT NGÀNH CÔNG NGHIỆP MỚI

5.4. THREAT

5.4.1. HẠN CHẾ CỦA CHÍNH PHỦ

5.4.2. HẠN NGẠCH

5.5. LÝ DO TRỞ THÀNH MNG

5.5.1. TỐI THIỂU HÓA CHI PHÍ

5.5.2. TRÁNH CÁC RỦI RO

5.5.3. TĂNG CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ THỊ PHẦN

5.5.4. TẬN DỤNG LỢI THẾ SO SÁNH CỦA CHÍNH PHỦ

5.5.5. TIẾT KIỆM THUẾ

5.5.6. BẢO VỆ TÍNH ĐỘC QUYỀN CỦA CÔNG NGHỆ VÀ BÍ QUYẾT SẢN XUẤT

5.6. CẢN TRỞ MỤC TIÊU CỦA MNG

5.6.1. CHI PHÍ ĐẠI DIỆN

5.6.2. KHOĂNG CÁCH ĐỊA LÝ, VĂN HÓA, QUY MÔ, ĐẠO ĐỨC, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁP LÝ