Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KLAUSA by Mind Map: KLAUSA

1. Pengertian

1.1. Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat yang menjadi konstituen kepada ayat. Klausa merupakan ayat yang membentuk ayat majmuk. Klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas.

2. Ciri-ciri

2.1. Klausa Bebas

2.1.1. Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri dengan sendiri dan apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna, klausa bebas ini akan menjadi ayat yang lengkap.Contoh: Norazlina menari. (klausa bebas)

2.2. Klausa Tak Bebas

2.2.1. Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan dalam ayat majmuk, klausa tak bebas ini dipancangkan ke dalam klausa bebas atau klausa utama. Contohnya: Dia lulus dalam ujian kerana belajar bersungguh-sungguh. Dia lulus dalam ujian (klausa utama/klausa bebas) kerana belajar bersungguh-sungguh (klausa tak bebas)

3. Contoh

4. Jenis