DRETS HUMANS

DRETS HUMANS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DRETS HUMANS by Mind Map: DRETS HUMANS

1. DEFINICIÓ: Conjunt de normes de caràcter universal.

2. Tres dimensions: ètica, jurídica i política

3. Es fonamenten en: el principi de respecte incondicional a la persona i en la seva dignitat.

4. TIPUS DE DRETS

4.1. DRETS PERSONALS

4.2. DRETS POLÍTICS

4.3. DRETS JURÍDICS

4.4. DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, RELIOGIOSOS I CULTURALS

5. CARACTERÍSTIQUES

5.1. UNIVERSALS

5.2. INALIENABLES

5.3. INDIVISIBLES

5.4. INTERDEPENDENTS

5.5. OBLIGATORIS

5.6. HISTÒRICS