Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Motivation by Mind Map: Motivation

1. Self-Efficacy

1.1. What I've learned..

1.1.1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ ความคาดหวังหรือการพิจารณาถึงความสามารถที่ตนเองมี และสามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

1.1.2. การนึกคิดของบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก และพฤติกรรมจะส่งผลถึงผลลัพธ์ที่ได้

1.1.3. การที่ผู้เรียนมีโอกาสบรรลุการประสบความสำเร็จ ได้เรียนรู้จากตัวแบบ ได้รับข้อมูลป้อนกลับ และมีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จะส่งผลต่อการมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง

1.2. For the further research..

1.2.1. ศึกษาว่าการมี background หรือ culture ของครอบครัวที่แตกต่างกันนั้น ส่งผลต่อการมี self-efficacy ต่างกันหรือไม่ อย่างไร

2. Attribution

2.1. What I've learned..

2.1.1. การอนุมานสาเหตุ คือ การให้เหตุผลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์นั้น ด้วยความเข้าใจที่บุคคลมีต่อเหตุการณ์นั้น อาจจะต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบุคคล

2.1.2. การอนุมานสาเหตุเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ มีอิทธิพลมาจากประสบการณ์

2.2. For the further research..

2.2.1. ศึกษาถึงการอนุมานสาเหตุในวัยรุ่นกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อเข้าใจถึงวิธีการให้เหตุผล และที่มาของเหตุผลของการกระทำ

3. Goal Orientation

3.1. What I've learned..

3.1.1. กระบวนการตั้งเป้าหมายที่ต้องการ และกระทำการที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้น

3.1.2. การตั้งเป้าหมายมี 2 ประเภทคือ learning/mastery goal และ performance goal

3.1.3. ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมาย

3.2. For the further research..

3.2.1. ศึกษาหรือสังเคราะห์วิธีการตั้งเป้าหมายที่สามารถนำไปสู่การประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ผู้เรียนวางเอาไว้

3.2.2. ศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการตั้งเป้าหมายของบุคคลมากน้อยเพียงใด

4. Interest, Value & Academic Emotions

4.1. Interest หรือ ความสนใจ ส่งผลต่อกาเกิดแรงจูงใจ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ personal interest และ situational interest

4.2. What I've learned..

4.2.1. Value หรือ การให้คุณค่าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประกอบไปด้วย attainment value (สิ่งนั้นมีค่ากับเราแค่ไหน), intrinsic value (สิ่งนั้นให้ความสุขกับเราแค่ไหน), utility value (สิ่งนั้นมีประโยชน์กับเราแค่ไหน) และ cost (เราทุ่มเทไปกับสิ่งนั้นแค่ไหน)

4.2.2. Academic emotions ประกอบด้วย positive and negative emotions

4.3. For the further research..

4.3.1. ศึกษาการพัฒนาการเห็นคุณค่าต่อการเรียนรู้ เพื่อเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

5. Self-Regulation

5.1. What I've learned..

5.1.1. เกิดจากตัวบุคคล พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อม

5.1.2. Self-regulation เริ่มจากการสังเกต การเลียนแบบ การควบคุมตนเอง และการกำกับตนเอง

5.1.3. Self-regulation consists of 2 pathways; growth pathway and well-being pathway

5.2. For the further research..

5.2.1. ศึกษาการกำกับตนเองของผู้ที่มีพฤติกรรมการทำร้ายตนเอง หรือ มีภาวะโรคซึมเศร้า

6. Motivation

6.1. มี 2 ประเภทคือ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก

6.2. What I've learned..

6.2.1. เข้าใจความหมายของแรงจูงใจ

6.2.2. เข้าใจว่าแรงจูงใจคือแรงผลักดันสู่การประสบความสำเร็จ

6.3. For the further research..

6.3.1. ศึกษาเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์หรืออาชีพหนึ่ง การมีแรงจูงใจภายในหรือภายนอกสามารถนำไปสู่เป้าหมายได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน

6.3.2. ศึกษาว่า ในสถานการณ์หรืออาชีพหนึ่งนั้น นอกจากแรงจูงใจ ยังมีตัวแปรใดบ้างที่ส่งผลต่อการมีแรงจูงใจในการไปสู่เป้าหมาย