Integració Sistemes Informació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Integració Sistemes Informació by Mind Map: Integració Sistemes Informació

1. categorització

1.1. Empresa responsable ( Dominguez 2010, Paheerathan 2001 )

1.1.1. Intra-empresa

1.1.1.1. Única organització

1.1.2. Inter-empresa

1.1.2.1. Més d'una empresa

1.1.3. Híbrida

1.1.3.1. Empresa + client

1.2. Tipologia processos a integrar ( Vernadat 2002, Dominguez 2010.. )

1.2.1. Horitzontal

1.2.1.1. Fluxes d'informació tècnics

1.2.1.2. Integració dependent de tecnologia

1.2.1.3. subtipologies

1.2.1.3.1. cap a dins

1.2.1.3.2. cap endavant

1.2.1.3.3. cap enrere

1.2.2. Vertical

1.2.2.1. Integració nivells decisionals

1.2.2.1.1. Decisions estrègiques

1.2.2.1.2. Decisions de gestió

1.2.2.1.3. Decisions operatives

1.2.2.2. subtipologies

1.2.2.2.1. abaix-a dalt

1.2.2.2.2. a dalt-abaix

1.2.3. Mixta

1.2.3.1. Horitzontal + Vertical

2. facilita

2.1. Integració Empresarial

2.1.1. donant suport

2.1.1.1. Processos de negoci

2.1.1.2. Tecnologia

2.1.1.3. Aplicatius

2.1.1.4. Dades

3. crea

3.1. Infraestructura global d'informació

3.1.1. caracteritzat per

3.1.1.1. Flexibilitat

3.1.1.2. Eficiència

3.1.1.3. Complexitat

4. Nivells d'integració (Mische,2001)

4.1. N1: Interconnectivitat

4.1.1. capa base per altres nivell d'integració

4.2. N2: Interoperabilitat

4.2.1. Comunicació entre components software

4.3. N3: Convergència semàntica

4.3.1. Garantir racionalització de dades

4.4. N4: Integració convergent

4.4.1. Integració d'altres nivells amb els processos de negoci

5. permet ( Mayer y Painter 1991 )

5.1. Processar informació de forma eficient

5.2. Cooperació entre elements

5.3. Heterogeneïtat dels recursos físics

5.4. Capacitat de resposta i evolució temporal

6. neix

6.1. Integració aplicacions empresarials ( EIA )

6.1.1. Reducció d'esforç construcció/manteniment interfície

7. Linthicum ( 1999 )

7.1. Intercanvi sense restriccions de dades entre aplicacions

7.1.1. En la mateixa empresa

7.1.2. Entre diferents empreses

8. Silveira i Pastor ( 2006 )

9. simplificar integració

9.1. elements integració SI

9.1.1. Etapes

9.1.2. Unitats de treball

9.1.3. Productors

9.1.4. Productes de treball

9.2. permet

9.2.1. Avaluació continua

9.2.2. Enfocament Iteratiu

9.3. Cicle de vida

9.3.1. Adquisició

9.3.1.1. Planificació de nom

9.3.1.2. Construcció d'escenaris

9.3.1.3. Contracte

9.3.1.4. Evolució

9.3.2. Implementació

9.3.2.1. Planificació

9.3.2.2. Alineació i desenvolupament

9.3.2.3. Implementació i avaluació

9.3.3. Ús

9.3.3.1. Planificació

9.3.3.2. Ús i evoluació

9.3.3.3. Implementació i avaluació

9.3.4. 2 tipus d'artefactes

9.3.4.1. Eks que formen l'integració

9.3.4.1.1. Aplicacions

9.3.4.1.2. Processos

9.3.4.1.3. Sistemes

9.3.4.1.4. Eines

9.3.4.2. Els que ajuden a la gestió de projectes

9.3.4.2.1. Eines de gestió

10. Proposta ISO/ IEC. 24744

11. Organitzar artefactes d'un projecte d'integració de manera sencilla