Bài 3 : Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bài 3 : Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa by Mind Map: Bài 3 : Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

1. Từ 1945- giữa những năm 60 thế kỉ XX

1.1. 1960: 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập

1.2. Indonesia: 17/8/1945

1.3. VN: 2/9/1945

1.4. Lào: 12/10/1945

1.5. Ấn Độ: 1950, Ai Cập: 1952, Angieri: 1962....

1.6. Cu-ba: 1/1/1959

2. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70

2.1. Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bít-xao lật đổ ách thống trị Bồ Đào Nha

2.1.1. Mô-dăm-bích: 6-1975

2.1.2. Ghi-nê Bít-xao: 9-1974

2.1.3. Ăng-gô-la: 11-1975

2.2. 4-1974: Bồ Đào Nha nổ ra cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài tồn tại từ năm 1926

3. Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX

3.1. Cuối những năm70: chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai tập trung ở 3 nước: Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi, Cộng hoà Nam Phi

3.2. 1993: chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ ở Nam Phi

3.3. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa sụp đổ hoàn toàn