โวหารภาพพจน์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โวหารภาพพจน์ by Mind Map: โวหารภาพพจน์

1. ชัวโมงที่ 1แบบทดสอบก่อนเรียน

1.1. ชั่วโมงที่ 2 ความหมายและประเภทของโวหารภาพพจน์

1.1.1. ชั่วโมงที่3-14 ลักษณะของโวหารภาพพจน์แต่ละประเภท

1.1.1.1. อุปมา 2 ชม.

1.1.1.2. อุปลักษณ์ 2ชม.

1.1.1.3. บุคลาธิษฐาน 2 ชม.

1.1.1.4. อติพจน์ 2 ชม.

1.1.1.5. ปฏิพากย์ 1 ชม.

1.1.1.6. นามนัย 1 ชม.

1.1.1.7. สัญลักษณ์ 1 ชม.

1.1.1.8. อวพจน์ 1 ชม.

1.1.2. ชั่วโมงที่ 14 แบบทดสอบหลังเรียน