Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hôn nhân by Mind Map: Hôn nhân

1. Thời Hiện đại

1.1. Hôn nhân chung thủy 1 vợ 1 chồng

1.2. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ dựa trên tình yêu chân chính

1.3. Vợ chồng có nghĩa vụ và quyền lợi, quyền hạn ngang nhau trong mọi mặt của đời sống gia đình

1.4. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

1.5. Cho phép hôn nhân giữa những người đồng giới

2. Thời Phong kiến

2.1. Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng

2.2. “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” . Hôn nhân sắp xếp, không xuất phát từ tình yêu

2.3. Trong nhà, “ chồng chúa vợ tôi”

2.4. "Nữ thập tam, nam thập lục "