Nhật Bản

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nhật Bản by Mind Map: Nhật Bản

1. I / Tình hình Nhật Bản sau chiến tranh

1.1. 1/ Chính trị

1.1.1. Bị Mỹ chiếm đóng

1.2. 2/ Kinh tế

1.2.1. Bị tàn phá nặng nề , đất nước gặp nhiều khó khăn .

1.2.2. a/ Biện pháp khắc phục

1.2.2.1. Nội dung :

1.2.2.1.1. Ban hành hiến pháp ( 1946 ) với nhiểu nội dung tiến bộ , quan trọng .

1.2.2.1.2. -Ban hành các quyền tự do dân chủ .

1.2.3. b/ Ý nghĩa :

1.2.3.1. Là nhân tố quan trọng giúp Nhật Bản phát triển sau này

2. II /Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh .

2.1. 1950: kinh tế được khôi phục và bắt đầu phát triển mạnh mẽ

2.2. Từ những năm 60 - những năm 70 của thế kỷ XX : Kinh tế đạt được bước phát triển thần kỳ ( đứng thứ 2 trong thế giới tư bản , trở thành một trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới )

2.3. Nguyên nhân phát triển

2.3.1. Áp dụng những thành tựu khoa học – kỹ thuật vào trong sản xuất .

2.3.2. Truyền thống văn hóa - giáo dục lâu đời .

2.3.3. Hệ thống quản lý có hiệu quả .

2.3.4. Vai trò quan trọng của nhà nước

2.3.5. Tinh thần tự lực , tự cường và tiết kiệm của nhân dân Nhật Bản.

3. III.Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh

3.1. a/ . Đối nội

3.2. b/ Đối ngoại :

3.2.1. Đang nỗ lực vươn lên trở thành cường quốc chính trị để tương xứng với địa vị kinh tế .