VARLIK FELSEFESİ (ONTOLOJİ)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VARLIK FELSEFESİ (ONTOLOJİ) by Mind Map: VARLIK FELSEFESİ (ONTOLOJİ)

1. Varlığı fenomen olarak kabul edenler (Fenomenoloji)

1.1. Edmund Husserl

2. VARLIĞIN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

2.1. Varlığı oluş olarak kabul edenler (Oluş felsefesi)

2.1.1. Herakleitos, Alfred North Whitehead

2.2. Varlığı idea olarak kabul edenler (İdealizm)

2.2.1. Platon, Aristoteles, Farabi, Hegel

2.3. Varlığı madde olarak kabul edenler (Materyalizm)

2.3.1. Demokritos, Thomas Hobbes, Karl Marx

2.4. Varlığı hem ruh hem de madde olarak kabul edenler (Dualizm)

2.4.1. Descartess

3. VARLIK VARDIR

3.1. Realizm

3.1.1. Platon, Aristoteles

4. VARLIK YOKTUR

4.1. Taoizm

4.1.1. Lao-Tse

4.2. Nihilizm

4.2.1. Nietzsche

5. VARLIĞIN NİCELİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

5.1. Var olan herşeyin tek bir gerçeklikten meydana geldiğini savunan görüştür. (Monizm) Tekçilik

5.1.1. Thales, Parminedes, Heraklitos, Aneksimendes, Spinoza

5.2. Varlığın temelinde birbirine indirgenemeyen iki varlık ilkesinin olduğunu kabul eden görüştür. (Dualizm) İkicilik

5.2.1. Descartes

5.3. Varlığın ortaya çıkışında ikiden çok ilkenin belirleyici olduğunu ileri süren görüştür. (Pluralizm) Çokçuluk

5.3.1. Empedokles, Kant ve Wolf, Friedrich Herbart, Leibniz