การควบคุมธุรกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การควบคุมธุรกิจ by Mind Map: การควบคุมธุรกิจ

1. ระบบการควบคุม

1.1. 1. การควบคุมก่อนปฎิบัติงาน

1.2. 2. การควบคุมระหว่างปฎิบัติงาน

1.3. 3. การควบคุมหลังการปฎิบัติงาน

2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความต้องการด้านการควบคุม

2.1. 1. การเปลี่ยนแปลง

2.2. 2. การมอบหมายงาน

2.3. 3. ความซ้ำซ้อน

2.4. 4.ความผิดผลาด

3. การบวนการควบคุม

3.1. 1. กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

3.2. 2. กำหนดมาตราฐานของงสน

3.3. 3. การวัดผลงาน

3.4. 4. เปรัยบเที่ยบผลงานกับมาตราฐาน

3.5. 5. การดำเนินการเเก้ไข

4. ปัญหาและอุปสรรค

4.1. 1. ปัญหาของผู้วางแผน

4.2. 2. ปัญหาด้านการสื่อสาร

4.3. 3. ปัญหาด้านความขัดข้อง

4.4. 4. ปัญหาทางเทคนิค

5. ประเภทการควบคุม

5.1. 1. การควบคุมด้านปริมาณ

5.2. 2. การควบคุมด้านคุณภาพ

5.3. 3. การควบคุมด้านเวลา

5.4. 4. การควบคุมด้านค่าใช้จ่าย

5.5. 5. การควบคุมด้านกระบวนการ

6. ระดับของการควบคุมในองค์การ

6.1. 1. การควบคุมระดับกลยุทธ์

6.2. 2. การควบคุมระดับยุทธวิธี

6.3. 3. การควบคุมระดับปฎิบัติการ