ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ by Mind Map: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Αυτόνομα

1.1. _______________________________________

2. ____________ άτομο

2.1. Βάζοντας και τα δύο χέρια στους ώμους

2.2. Βάζοντας το ένα χέρι στην λεκάνη και το άλλο χέρι _____________

3. Δύο άτομα

3.1. Ο ένας από τα αριστερά και ο άλλος από τα δεξιά του ασθενούς βάζουν από το ένα χέρι τους _____________________

3.2. Ο ένας από τα αριστερά και ο άλλος από τα δεξιά του ασθενούς βάζουν το ένα χέρι τους στην μασχάλη και το άλλο _______________________