Setting Tool

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Setting Tool by Mind Map: Setting Tool

1. Image Template

1.1. Add: cho phép thêm template mới và version tương ứng

1.2. ON/OFF: dùng/ngưng dùng template tương ứng

1.3. Listing: Hiển thị danh sách template hiện có, load hình ảnh template tương ứng

1.4. Rule

1.4.1. tại 1 thời điểm chỉ 1 template được active

1.4.2. mặc định khi tạo mới inactive

2. Feed Template

2.1. Listing: danh sách Feed, tương ứng với tên feed và tên file

2.2. Download: Cho phép download các mẫu feed

2.2.1. *csv: lấy 50 records mẫu

2.2.2. xml: lấy 5 records mẫu

3. Track ID

3.1. Listing: Hiển thị danh sách các gói cần get trackid

3.2. Add: thêm gói mới tương ứng với số lượng trackid cần lấy

3.2.1. Load ID gói và ID VAS tương ứng với Name

3.2.2. Name: có thể get danh sách gói từ đầu VAS

3.3. Edit: cho phép chỉnh sửa số lương trackid cần lấy

3.4. Delete

3.5. Validate: chỉ lấy trackid của các shop còn active VAS (check với VAS tech support API)

4. Exclude Rule

4.1. Add: thêm rule chặn

4.1.1. Chặn theo Seller ID

4.1.2. Chặn theo Cate ID

4.1.3. Chặn theo Keyword

4.1.4. Chặn theo Cate&Brand&Price&Keyword

4.1.5. Add new

4.2. Listing: danh sách rule chặn không đẩy lên feed

4.3. Edit: cho phép chỉnh sửa rule chặn hiện có, chỉ chỉnh sửa trên Type hiện tại

4.4. Delete

4.5. Filter: feed, rule

5. Category

5.1. Mapping

5.1.1. Hiển thị danh sách Sendo Cate và Google Cate đang được mapping

5.1.2. Xóa / Sửa

5.1.3. Thêm: cho phép tìm kiếm cate id của Sendo, chọn google cate cần mapping

5.2. Label

5.2.1. Cho phép chọn nhiều record để gán label

5.2.2. Filter label: lọc danh sách cate đang được gán với label nào đó

5.2.3. Xóa / Sửa

5.3. Google Cate

5.3.1. Lisitng danh sách cate

5.3.2. Tìm kiếm

5.3.3. Add

6. Exclude Product

6.1. Listing: danh sách sản phẩm chặn không đẩy lên feed

6.2. Add: thêm rule chặn theo sản phẩm

6.2.1. Search ID: hiển thị thông tin của ID tương ứng

6.2.2. Add new

6.3. Edit

6.4. Delete

6.5. Filter: feed, type