Unit 7 : Media Pengajaran & Pembelajaran

Media PdPc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Unit 7 : Media Pengajaran & Pembelajaran by Mind Map: Unit 7 : Media Pengajaran & Pembelajaran

1. Konsep & Pengertian Media Pengajaran

1.1. Media

1.2. Media Pengajaran

1.3. Bahan Bantu Pengajaran

1.4. Teknologi Pendidikan

1.5. Teknologi Instruksi

2. Paradigma Perkembangan Media Pengajaran

2.1. Audio-Visual

2.2. Alatan Komunikasi

2.3. Integrasi Sistem Pembelajaran

2.4. Sumber Pembelajaran

3. Kategori & Ciri-ciri Pengalaman Pembelajaran

3.1. Kon Pengalaman Pengajaran (Dale, E. 1965)

3.1.1. Pengalaman Abstrak/Sukar

3.1.2. Pengalaman Konkrit

3.1.3. Pengalaman Mudah

3.2. Tahap Pengalaman Pembelajaran

3.2.1. Pengalaman Sebenar

3.2.2. Pengalaman Buatan

3.2.3. Video

3.2.4. Visual

3.2.5. Teks / Lisan

4. Manfaat media pengajaran

4.1. Pemikiran

4.2. Pelbagai Kecerdasan

4.3. Minat

4.4. Masa

4.5. Ingatan / Kefahaman

4.6. Pengalaman

4.7. Perancahan

5. Faktor-faktor mempengaruhi aplikasi media pengajaran

5.1. Objektif Pembelajaran

5.2. Proses Pembelajaran

5.3. Isi Kandungan & Struktur

5.4. Kebolehan Murid

5.5. Gaya Belajar

5.6. Kemudahan di Bilik Darjah