Machine learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Machine learning by Mind Map: Machine learning

1. Unsupervised learning (UL)

2. Supervised Learning (SL)

3. Some famous machine learning methodsing nổi tiếng

4. Vận tải

5. Marketing và sales

6. Chăm sóc sức khỏe

7. Chính phủ

8. Các dịch vụ tài chính

9. Khả năng chuẩn bị dữ liệu Thuật toán – căn bản & nâng cao Quy trình tự động và quy trình lặp lại Khả năng scale Ensemble modeling

10. How to have good machine learning systems?

11. Nhận diện lừa đảo

12. Muốn biết người dùng nói gì về bạn trên Twitter? Machine Learning kết hợp với sự sáng tạo của quy tắc ngôn ngữ

13. Muốn biết người dùng nói gì về bạn trên Twitter? Machine Learning kết hợp với sự sáng tạo của quy tắc ngôn ngữ

14. Xe tự lái

15. Các ứng dụng của Machine Learning

16. Nhiều thuật toán Machine Learning nổi tiếng nhưng khả năng tự động áp dụng các phép tính phức tạp vào Big Data – lặp đi lặp lại với tốc độ nhanh hơn – chỉ mới phát triển gần đây

17. Nhờ vào công nghệ điện toán , Machine Learning được sinh ra từ khả năng nhận diện pattern và từ lý thuyết các máy tính có thể “học” mà không cần phải lập trình để thực hiện các tasks cụ thể đó. Machine Learning sẽ “học” các computations trước để trả về các kết quả, các quyết định đáng tin cậy, lặp lại được.

18. Development of Machine Learning

19. Theo giáo sư Tom Mitchell - Đại học Carnegie Mellon: Học máy là 1 trong số những vấn đề về sự nghiệp của chúng ta. T và phạm tính và tính toán

20. Theo Arthur Samuel (1959): Máy học là học tập và chăm sóc cho máy tính của họ

21. What is Machine Learning?

22. What subjects are using Machine Learning?