งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา by Mind Map: งานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

1. การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

1.1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

1.1.1. การพัฒนากำลังคนเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล

1.1.2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคลังข้อมูลด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

1.1.3. ความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานแบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning) ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

1.1.4. ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

1.2. International Computer Drivers Licence (ICDL)

1.2.1. การจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐานสากล ICDL ATC

1.2.2. การพัฒนากำลังคนดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วยการพัฒนาทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล ICDL

1.2.3. การพัฒนาหลักสูตร ระยะสั่น / Non degree)

1.3. คณะทำงานการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

1.3.1. ดร.บุญชู จิตนุพงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน

1.3.2. คณะทำงาน .

1.3.3. คณะทำงาน .

1.3.4. คณะทำงาน .

1.3.5. เลขานุการคณะทำงาน

2. จัดตั้งศูนย์ด้านบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

2.1. ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล (KUSRC Digital Trainning Center)

2.1.1. บริการ

2.1.1.1. Consulting : ให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับสากล และแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2.1.1.2. พัฒนาทักษะดิจิทัลระดับสากล

2.1.1.2.1. A - Access : ประเมินขีดความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการวางแผนการพัฒนาองค์กรสู่ Digital Economy

2.1.1.2.2. B - Bulid : อบรมและพัฒนาทักษะความเข้าใจด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลขององค์กรเพื่อพร้อมต่อ Digital Transformation

2.1.1.2.3. C - Certify : วัดผลการพัฒนาขีดความสามารถด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานในระดับสากล (International Certify) เพื่อประเมินระดับความพร้อมของขีดความสามารถด้านดิจิทัลในระดับสากล

2.1.2. หลักสูตรพัฒนา ฝึกอบรม และรับรองสมรรถนะดิจิทัล

2.1.2.1. Leader Digital Literacy Skills (30,4100 /คน) - 10 คน

2.1.2.1.1. Using Database Module

2.1.2.1.2. Online Collaboration Module

2.1.2.1.3. Image Editing Module

2.1.2.1.4. Project Planning Module

2.1.2.1.5. Advanced Spreadsheets Module

2.1.2.1.6. Advanced Presentation Module

2.1.2.2. ICDL Productivity Skills (4,000/คน) - 50 คน

2.1.2.2.1. Advanced Spreadsheets Module

2.1.2.2.2. Advanced Presentation Module

2.1.3. จัดทำ Course. Online. ICDL

2.1.3.1. Introductory Programmes

2.1.3.2. Intermediate Modules

2.1.3.3. Advances Modules

2.1.4. ลูกค้า / ผู้รับบริการ

2.1.4.1. หน่วยงานภาครัฐ / ข้าราชการ

2.1.4.2. หน่วยงานภาคเอกชน

2.1.4.3. หน่วยงานทางการศึกษา

2.1.4.3.1. คณะ / ภาควิชา / หลักสูตร

2.1.4.3.2. อาชีวศึกษา

2.2. ศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบมวลและห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2.2.1. บริการ 1

2.2.2. บริการ 2

2.2.3. บริการ 3

2.2.4. ลูกค้า / ผู้รับบริการ

2.3. ศูนย์ทดสอบและวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2.3.1. บริการ 1

2.3.2. บริการ 2

2.3.3. บริการ 3

2.3.4. ลูกค้า / ผู้รับบริการ

2.4. ศูนย์ฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2.4.1. บริการวิชาการสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา

2.4.1.1. โครงการบริการวิชาการฝ่ายวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

2.4.1.1.1. หัวข้อบทปฏิบัติการสำหรับบริการวิชาการเคมี

2.4.1.1.2. หัวข้อบทปฏิบัติการสำหรับบริการวิชาการชีววิทยา

2.4.1.1.3. หัวข้อบทปฏิบัติการสำหรับบริการวิชาการฟิสิกส์

2.4.1.2. โครงการบริการวิชาการฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.4.1.2.1. หัวข้อบทปฏิบัติการสำหรับบริการวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.4.1.3. โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2.4.2. บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำ ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017

2.4.2.1. หลักสูตร 1 : ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017

2.4.2.2. หลักสูตร 2 : สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ/การสอบเทียบเครื่องมือ และการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน

2.4.2.3. หลักสูตร 3 : การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method Validation)

2.4.2.4. หลักสูตร 4 : การประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ/การควบคุมคุณภาพภายใน

2.4.2.5. หลักสูตร 5 : ความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty)

2.4.2.6. หลักสูตร 6 : การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

2.4.3. ลูกค้า / ผู้รับบริการ

2.4.3.1. หน่วยงานภาครัฐ / ข้าราชการ

2.4.3.2. หน่วยงานภาคเอกชน

2.4.3.3. ???

2.5. คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ด้านบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

2.5.1. ดร.บุญชู จิตนุพงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน

2.5.2. สุชาดา ชมจันทร์

2.5.3. คณะทำงาน .

2.5.4. คณะทำงาน .

2.5.5. เลขานุการคณะทำงาน

3. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3.1. การบริการและการใช้ประโยชน์

3.1.1. งานทดสอบ/วิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3.1.2. งานทดสอบ/วิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

3.1.3. งานห้องปฎิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล

3.1.4. งานพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.1.5. งานธุรการ

3.2. ลูกค้า/ผู้เข้าใช้บริการ

3.2.1. บุคลากรภายใน

3.2.2. เครื่อข่ายความร่วมมือ

3.2.3. มหาวิทยาลัยอื่น ๆ และหน่วยราชการ

3.2.4. บุคคลภายนอกและหน่วยงานเอกชน

3.2.5. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3.3. คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3.3.1. อ.เกริก วงศ์สรธรรม หัวหน้าคณะทำงาน

3.3.2. จำนงค์ ธัญญสิทธิ์

3.3.3. คณะทำงาน .

3.3.4. คณะทำงาน .

3.3.5. คณะทำงาน .

3.3.6. เลขานุการคณะทำงาน

4. คณะทำงาน โครงการ / กิจกรรม บริการวิชาการ​

4.1. พิธี​มอบใบประกาศ​ ICDL - TPQI

4.1.1. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 300 ใบ

4.1.2. คณะวิทยาการจัดการ 500 ใบ

4.1.3. คณะทำงาน

4.1.3.1. อ.อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ หัวหน้าโครงการ

4.1.3.2. คณะทำงาน.

4.1.3.3. คณะทำงาน.

4.1.3.4. คณะทำงาน.

4.1.3.5. สุมลรัตน์ เลิศกิจเจริญผล

4.2. โครงการ​อบรม​ผู้นำทักษะ​ดิจิตอล​ สคร. 6 ชลบุรี​

4.2.1. คณะทำงาน

4.2.1.1. ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ หัวหน้าโครงการ

4.2.1.2. อ.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค

4.2.1.3. อ.อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ

4.2.1.4. อ.บุญชู จิตนุพงศ์

4.2.1.5. มานะ อุ่นแก้ว

4.2.1.6. ปนัดดา รูปงาม

4.2.1.7. สุมลรัตน์ เลิศกิจเจริญผล

4.3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

4.3.1. คณะทำงาน

4.4. โครงการพัฒนาเครือข่ายมาตรฐานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025

4.4.1. คณะทำงาน